Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Palvelukeskuksen peruskorjauksen kolmannen vaiheen (Koivuranta) pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen

PuuDno-2021-112

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan palvelukeskuksen peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa vuosina 2021-2023. Ensimmäinen peruskorjausalue, Tupasvilla, valmistui helmikuussa 2022 ja toinen vaihe, Rantakoti, valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Alun perin vuonna 2021 valmistuneisiin palvelukeskuksen muutossuunnitelmiin on tehty suunnittelutarkennuksia vuoden 2022 aikana vuoropuhelussa käyttäjien kanssa. Vuonna 2023 peruskorjaustoimet on tarkoitus kohdistaa Koivuranta-siipeen ja sisääntulon viereisiin juhlasali- ym. tiloihin.

Urakat kilpailutetaan ehdollisina kansallisilla hankintasivuilla Hilmassa loka-marraskuun 2022 aikana. Kilpailutuksen jälkeen hankkeen kustannukset tarkentuvat niin, että valtuusto voi päättää hankkeen rahoituksesta joulukuussa 2022.  Kolmannen vaiheen peruskorjausurakka on tarkoitus aloittaa helmikuun 2023 alussa ja urakka-aikaa on heinäkuun 2023 loppuun saakka.

Peruskorjauksessa Koivurannan ilmanvaihtotekniikka uusitaan ja tiloihin lisätään edellisten siipien tapaan huonekohtaiset sisäilman viilennysmahdollisuudet. Sähkötekniikka uusitaan myös kokonaisuudessaan. Rakennustekniset työt keskittyvät pienehköihin sisäseinämuutoksiin, oviaukkojen suurentamisiin, ergonomian parantamistoimiin wc-tiloissa, sekä pintarakenteiden uusimisiin ja korjaamisiin. Asiakkaiden wc-tiloja suurennetaan yhdistämällä kaksi pientä huonekohtaista wc:tä kahden huoneen yhteiseksi, suuremmaksi wc-tilaksi Rantakoti-osaston mallin mukaan. Koivurannan ja Tupasvillan välistä sisäpihaa on tarkoitus ehostaa kevyesti.

Hankkeen kolmannesta vaiheesta, Koivurannan peruskorjauksesta, on laadittu kustannusarvio tavoitehintalaskelman muodossa. Kokonaiskustannuksiksi, joihin sisältyvät rakennuttajan kustannukset ja hankevaraukset, on tavoitehintalaskelmassa saatu 851 000 euroa, alv 0%.

Peruskorjauksen ARK- eli pääpiirustukset ovat liitteinä. Toisen vaiheen kustannusarvio/tavoitehintalaskelma on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Puumalan palvelukeskuksen peruskorjauksen pääpiirustukset ja kustannusarvion kolmannen vaiheen eli Koivurannan osalta. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00