Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Kyläavustusten myöntämisperusteet 1.1.2023 alkaen

PuuDno-2022-178

Valmistelija

 • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Kyläyhdistyksille on maksettu kohdeavustusta kunnanhallituksen määräämien perusteiden mukaisesti. Etusijalle on asetettu sellaiset konkreettiset hakemukset, jotka hyödyttävät mahdollisimman suurta osaa alueiden asukkaista ja kesäasukkaista. Vuoden 2008 alusta alkaen on avustuksen saajan pitänyt olla rekisteröity yhdistys. Puumalassa on rekisteröityjä kyläyhdistyksiä kolme.

Puumalassa on muitakin toimijoita, jotka järjestävät kyläläisille ja kesäasukkaille aktiivista toimintaa ja tapahtumia. Kylien ihmisten aktiivisuus on tärkeä osa koko kunnan hyvinvointia. Kunta voi ylläpitää tätä aktiivisuutta kohdeavustuksilla.

Kyläavustusta voidaan myöntää vuodesta 2023 alkaen seuraavasti:

 1. avustusta myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille tai muille toimijoille, joiden kotipaikka on Puumala.
 2. avustukset ovat kertaluontoisia kohdeavustuksia, jotka maksetaan kuitteja tai muita tositteita vastaan.
 3. avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti ja talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.
 4. avustuksen myöntämisessä painotetaan aktivoivaa ja osallistavaa toimintaa haja-asutusalueella ja sen on oltava avointa kaikille kylälaisille ja loma-asukkaille.
 5. avustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella saman kalenterivuoden aikana. Hakemukset tulee olla perillä 30.11. mennessä.
  Hakemuksesta tulee käydä ilmi:
  – avustuskohde
  – kohteen menot ja tulot
  – kohteeseen saadut muut avustukset
  – selvitys avustustarpeesta ja summa
  – hakijan yhteystiedot ja tilinumero

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kyläavustusten myöntämisperusteet esittelytekstin mukaisesti.

 

Kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen, valtuuston pj. Matti Viialainen ja valtuuston III vpj. Olavi Kietäväinen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi.
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Keijo Montonen toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00