Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Kuntalaisaloite yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverosta

PuuDno-2022-22

Valmistelija

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Järvenpään nuorisoseura ry ja kuusi muuta seuraa ovat jättäneet kuntalaisaloitteen, jossa yhdistykset esittävät, että "Puumala käyttää lain sille suomaa mahdollisuutta määritellä yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,0%:aan ja siten helpottaa taloja ylläpitävien yhteisöjen mahdollisuutta ylläpitää monipuolisia kansalaistoiminnan tiloja eri puolilla Puumalaa."

Aloitteen allekirjoittajiksi on merkitty Järvenpään Nuorisoseura r.y., Hurissalon Harrastajateatteriyhdistys ry, Hurissalon kyläyhdistys ry, Ryhälän maa- ja kotitalousseura r.y., Ruokotaipaleen Maamiesseura r.y., Yleisurheiluseura Ruokotaipaleen ponnistus ja Länsi-Puumalan Erä ry.

Aloitteen tekijöiden mukaan Suomessa on yli 2500 toimivaa seurantaloa, jotka ovat kansalaisjärjestöjen rakentamia ja ylläpitämiä kokoontumistiloja. Aloitteessa perustellaan seurojentalojen merkitystä seuraavasti: "Seurantalot ovat merkittävä osa suomalaista kulttuurihistoriaa ja kansallisomaisuutta. Ne ovat myös merkittävä osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Talot ovat kaikille avoimia ja talojen tiloissa kokoonnutaan yhteisiin harrastuksiin, tilaisuuksiin ja talkoisiin. Seurantalot ovat eläviä kulttuurikeskuksia ja niihin kiteytyy paljon sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä. Suurin osa taloista on rakennettu 1900-luvun alkupuolella ja niiden ylläpito on vaatinut useilta sukupolvilta määrätietoista työtä ja talkoohenkeä. Edelleenkin taloja hoidetaan talkoovoimin. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero pieni tuotto kunnille, mutta suuri menoerä yhdistyksille. Seurantalojen ylläpito on monelle paikalliselle yhdistykselle suuri taloudellinen ponnistus ja vapautus kiinteistöverosta on taloille merkittävä taloudellinen tuki. Kiinteistövero olisi merkittävä toiminnan rahoitusta vähentävä kuluerä. Seurantalojen kiinteistöverolla on vähäinen vaikutus kunnan taloudelliseen asemaan, mutta yksittäiselle seurantalolle kiinteistöverolla on suuri taloudellinen merkitys."

Kuntalaisaloite on liitteenä. 

 

Lainsäädäntötarkastelu

1. Kiinteistöverolaki 13 a § (26.6.1998/476)

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti

Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.

 

2. Tuloverolaki 22 § (30.12.1992/1535)

Yleishyödyllinen yhteisö

Yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää myös yleisissä vaaleissa ehdokkaan tukemiseksi varattua varallisuuskokonaisuutta. (24.4.2009/275)

 

Kiinteistöveron tuotto

Kiinteistöveron kertymän tarkastelu on esitetty oheismateriaalissa vuosilta 2020 - 2022 (ennakkotiedot). Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveron tuotto on ollut vuositasolla noin 1500 euroa.  

 

Merkitys yhteisöille ja kylien kehitykselle

Kylien eri yhteisöt tekevät merkittävissä määrin vapaaehtoistyötä koko kyläyhteisön ja aluekehityksen hyväksi. Kokoontumistiloja on viime vuosina kunnostettu yhdistysten toimesta ja osin maaseuturahaston turvin ja nämä projektit ovat sisältäneet talkoolaisten työpanosta. Yleishyödyllisten yhteisöjen tiloja on kyläläisten ja seurojen yhteisessä käytössä ja kansalaisopistotoiminnan käytössä (kuitenkin vuokraa vastaan). Tiloja käytetään erilaiseen harrastus-, opinto-, virkistys-, liikunta- ja virkistystoimintaan. Huomattava on, että kiinteistöveromuutoksella ei saada aikaan kuitenkaan tarkkarajaista hyödyn kohdentamista juuri tämän tyyppisille toiminnoille. Tästä huolimatta toimenpiteen hyötyä voi pitää selvänä kylätoiminnan aktivoimiseksi ja ylläpitämiseksi. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto huomioi aloitteen veroprosentteja päätettäessä ja määrää yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00 % ja merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi.

 

Kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen ja valtuuston pj. Matti Viialainen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi.
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Keijo Montonen toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.