Kunnanhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Vammaisten edustajan nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon

PuuDno-2017-122

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.6.2017 § 113 nimennyt vanhus- ja vammaisneuvostoon hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan, joka on neuvoston puheenjohtaja sekä palvelujohtaja Anne Julinin neuvoston esittelijä/sihteeriksi. Lisäksi kunnanhallitus pyysi ESSOTE:a, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:tä, Puumalan Eläkkeensaajat ry:tä, Puumalan Sotaveteraanit ry:tä ja Puumalan seurakuntaa nimeämään edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon.

ESSOTE:n edustajana on Liisa-Leena Vidman, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:n edustajana Eeva-Liisa Luukkonen, Puumalan Eläkkeensaajat ry:n edustajana Pirkko Ihanamäki, Puumalan Sotaveteraanit ry:n edustajana Helvi Valtonen ja Puumalan seurakunnan edustajana diakoni Tiina Reijonen.

Neuvostoon ei ole nimetty varsinaista vammaisten edustajaa, Liisa-Leena Vidman edustaa vanhuspalvelujen lisäksi vammaispalveluja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää tehdä kunnanhallitukselle ehdotuksen vanhus- ja vammaisneuvostoon valittavasta vammaisten edustajasta.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen

  • Kunnanhallitus päättää nimetä vanhus- ja vammaisneuvostoon vammaisten edustajaksi Anneli Lustbergin ja varalle Sirkko Moision.
  • Kunnanhallitus päättää nimetä vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja esittelijä/sihteerille varajäsenet.
  • Kunnanhallitus päättää pyytää ESSOTE:a, seurakuntaa, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:tä, Puumalan Eläkkeensaajat ry:tä ja Puumalan Sotaveteraanit ry:tä nimeämään edustajilleen varaedustajat.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

  • nimetä vanhus-​ ja vammaisneuvostoon vammaisten edustajiksi Anneli Lustbergin ja Sirkku Moision.
  • nimetä vanhus-​ ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja esittelijä/sihteerille varajäsenet.
  • pyytää ESSOTE:a,​ seurakuntaa,​ Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:tä,​ Puumalan Eläkkeensaajat ry:tä ja Puumalan Sotaveteraanit ry:tä nimeämään edustajilleen varaedustajat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus nimesi puheenjohtajan varajäseneksi Pentti Lautalan ja esittelijä/sihteerin varajäseneksi Niina Kuuvan.

Tiedoksi

Vanhus- ja vammaisneuvosto, valitut edustajat, Essote, Eläkeliitto Puumalan yhdistys ry, Puumalan Eläkkeensaajat ry, Puumalan Sotaveteraanit ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00