Kunnanhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 TOTTA-hankkeen jatkaminen

PuuDno-2018-89

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Sulkavan kunta hallinnoi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa TOTTA! -työllisyydenhoidon kehittämishanketta. ELY-keskuksen osuus kustannuksista on 70 % ja kuntien osuus 30 %. Hanke alkoi 1.9.2016 ja tällöin hankealueena oli Sulkavan, Rantasalmen ja Juvan kunnat. Puumala liittyi hankkeeseen mukaan 1.5.2017. Hanke on päättymässä 31.8.2018.

Hankekuntien yhteistapaamisessa 23.2.2018 ja hankkeen ohjausryhmässä 21.3.2018 keskusteltiin hankkeen mahdollisesta jatkamisesta vuoden 2018 loppuun, eli hanke jatkuisi neljällä kuukaudella. Hankkeen jatkamista voidaan perustella seuraavista näkökulmista:

- Hankkeen avulla kuntiin perustetut työllisyydenhoidon toiminnat tarvitsevat tukea yhteistoiminnan- ja monialaisen yhteistyön toimintarakenteiden vakiinnuttamiseksi,

- Valmistautuminen tulevaan maakuntamalliin ja kasvupalveluiden uudistukseen,

- Yritysyhteistyön kehittäminen. JSP-pilotissa tuotetaan palvelumallia, työelämän siirtymävaiheessa olevien ihmisten ohjaamiseen.

- Puumala aloitti yhdeksän kuukautta myöhemmin hankkeessa ja toimintarakenteet ovat vasta tekeillä. Toimivan monialaisen verkoston rakentaminen Puumalaan vaatii tuekseen hankkeen osaamista.

Hankkeen jatkuessa tulee jokaisen hankekunnan osaltaan osoittaa kuntarahaa lisää noin 4 510 euroa. Tällöin jokaisen kunnan maksuosuus yhteensä vuodelta 2018 on noin 16 500 euroa. Hankkeen jatkuminen edellyttää ELY-keskuksen päätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että Puumalan kunta jatkaa Sulkavan kunnan hallinnoimassa TOTTA-hankkeessa vuoden 2018 loppuun saakka. Hankkeen kustannukset katetaan kustannuspaikalta 5020 työllistäminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sulkavan kunta, Rantasalmen kunta, Juvan kunta, Etelä-Savon ELY-keskus, Antti Väisänen/TOTTA-hanke

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00