Kunnanhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Rakennuskielto Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava / Reposaari 623-420-2-26

PuuDno-2018-86

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on 12.2.2018 § 27 myöntänyt poikkeamisluvan loma-asunnon rakentamiseksi kiinteistölle Reposaari 623-420-2-26. Poikkeamislupa on myönnetty siksi, että kiinteistöllä olevaa Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan mukaista loma-asunnon rakennuspaikkaa on ollut tarpeen siirtää saimaannorpalle aiheutuvan häiriön vähentämiseksi. Poikkeamislupa on lainvoimainen, ja kohteelle on 23.3.2018 myönnetty rakennuslupa 18-45.

Poikkeamisluvan mukaisen rakentamisen ehtona on, että nykyinen kaavan mukainen rakennuspaikka täytyy asettaa rakennuskieltoon ja muuttaa kaavaa jossain vaiheessa vastaamaan nyt syntyvää ratkaisua.

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §: Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja 128 §:ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella.

Ote yleiskaavakartasta on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä kunnanvaltuustolle seu­raavan päätösehdotuksen: 

Valtuusto laittaa vireille yleis­kaa­va­muu­tok­sen kiin­teis­töllä 623-420-2-26 sekä mää­rää MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon kiinteistöllä olevalle lomarakennuspaikalle karttaliitteen mukaisesti. Rakennuskielto on voimassa viisi vuotta valtuuston päätöksen voimaan tulosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.