Kunnanhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Poikkeamishakemus/ 623-428-1-11

PuuDno-2018-87

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa majoitusrakennusten ja niitä palvelevien muiden rakennusten rakentamiseksi Puumalan kunnan Niinisaaren kylän kiinteistölle Yleisranta, kiinteistötunnus 623-428-1-11, jonka pinta-ala on 1,99 ha. Kiinteistön osoite on Ylössaarentie 222, 52200 Puumala.

Poikkeamista haetaan Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan erillispientalojen alueelle AO, joka on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen tai loma-asuntojen rakentamiseen.

Rakennuspaikalle haetaan poikkeamisluvan liitteenä olevan selvityksen perusteella lupaa 3-4 erillisen majoitusrakennuksen, joiden koko olisi 60-70 k-m2 /kpl, noin 30 k-m2 saunarakennuksen, noin 40 k-m2 talous/varastorakennuksen sekä grillikatoksen rakentamista varten. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olisi noin 330 k-m2. Näiden lisäksi asemapiirrokseen on merkitty kokonaisalaltaan noin 130 m2:n suuruinen autokatos.

Rakennuspaikalla on tällä hetkellä rakennettuna 63 k-m2 asuinrakennus, 44 k-m2 saunarakennus, 80 k-m2 maatalouden tuotantorakennus, 30 k-m2 sekä 17 k-m2 suuruiset talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 234 k-m2. Vanhat huonokuntoiset rakennukset purettaisiin pois.

Ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan rakennusoikeus on Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan 300 k-m2 silloin, kun tontin pinta-ala on yli 6000 m2. Loma-asuntokäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 200 k-m2 silloin, kun rakennuspaikan pinta-ala on yli 4000 m2.

Rakennusjärjestyksen mukaan ranta-alueella olevalle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen, enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen tai loma-asunnon. Lisäksi saa rakentaa rakennuspaikan käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia enintään 4 rakennusta, ellei erityisestä syystä muuta johdu.

Naapureita on kuultu.

Naapureiden kuulemisen yhteydessä poikkeamislupahakemuksesta on jätetty yksi selvityspyyntö sekä 6 muistutusta, muistutuksissa allekirjoittaneita on yhteensä 10 henkilöä. Muistutuksissa on tuotu esiin osayleiskaavan olevan nykyisellään onnistunut, eikä sitä pitäisi poikkeamisluvalla muuttaa. Muistutuksissa tuotiin esille myös sitä, että kyseinen rakennuspaikka on varattu yhdelle ympärivuotiseen käyttöön soveltuvalle asunnolle tai vapaa-ajan asunnolle ja pidettiin 3-4:n majoituskäyttöön tulevan rakennuksen määrää alueelle liian suurena. Selvityspyynnössä vaadittiin rakennusten selvempää sijoittumista ja merkintää sekä joidenkin toimintojen siirtämistä kiinteistöllä eri paikkaan.

Kiinteistön omistajat ovat hakeneet poikkeamislupaa kyseiselle kiinteistölle vastaavalle hankkeelle myös v.2011. Tällöin Puumalan kunnanhallituksen myönteinen päätös 17.1.2011 § 11, kumottiin Kuopion hallinto-oikeudessa.

Haettua poikkeamislupaa ei tulisi myöntää.

Nykyinen Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava on päivitetty vast'ikään ja se on saanut lainvoiman vuonna 2016. Kiinteistön omistajat olivat tehneet edellä mainitun kaavapäivityksen aikana hakemuksen kaavamerkinnän muutoksesta matkailupalveluita mahdollistavaksi. Vuonna 2012 nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa kiinteistö oli merkitty matkailupalvelujen alueeksi. Kiinteistön omistajat kuitenkin peruivat hakemuksensa, ja vuonna 2014 nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa kiinteistön käyttötarkoitus oli palautettu yhdeksi ympärivuotisen asunnon tai loma-asunnon  rakennuspaikaksi. Mikäli kaavamerkinnän muutos olisi tällöin myös kyseisen kiinteistön osalta tehty, olisi yleiskaavan sisältövaatimusten täyttyminen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu voitu arvioida tällöin koko kaava-aluetta koskevien selvitysten pohjalta eikä poikkeamislupamenettelyä tarvittaisi.

Poikkeamiseen suostuminen merkitsisi lomarakennusten määrän lisääntymistä rakennuspaikalla sallitusta yhdestä kolmeen tai neljään sekä rakennuspaikan käyttötarkoituksen oleellista muuttumista. 

Maanomistajien tasapuolinen kohtelu edellyttäisi poikkeuksen myöntämistä vastaavissa tapauksissa myös muille AO merkinnällä varustettujen rakennuspaikkojen kiinteistöjen omistajille. Tällainen käytäntö tulisi johtamaan hallitsemattomaan rantarakentamisen lisääntymiseen ja vaarantaisi tältä osin kaavan toteuttamista.

Sijaintikartta, kaavakarttaote ja asemapiirros ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää olla myöntämättä kiinteistön 623-428-1-11 omistajille poikkeamislupaa majoitusrakennusten ja niitä palvelevien muiden rakennusten rakentamiseksi, Puumalan kunnan Niinisaaren kylän kiinteistölle Yleisranta, edellä esitetyillä perusteilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00