Kunnanhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan muutos tilalla Pitkäsaari 623-410-1-41, kaavaluonnos

PuuDno-2018-85

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa osayleiskaavaa Liimattalansaaren alueella Pitkäsaaressa sijaitsevien rantarakennuspaikkojen osalta. Muutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Tilalle osoitetuista rantarakennuspaikoista (RA) yksi on rakentunut ja kaksi on täysin rakentumatta. Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia kahden toteutumattoman lomarakennuspaikan poistamista kaavasta ja muuttaa alueen käyttötarkoitus maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n laatimat kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 § sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.