Kunnanhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kuntien tuki maksulliselle lomitukselle

PuuDno-2018-20

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi
  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 26.1.2018 päivätyllä kirjeellä (STM/416/2018) kuntia harkitsemaan lomitusmaksujen kuntakohtaisten tukien mielekkyyttä. Lomitusmaksujen kuntakohtaiset tuet eivät sisälly Euroopan komissiolle ilmoitettuun lomitusjärjestelmän ja niiden mahdollinen takaisinperintäriski kohdistuisi tukea saaneisiin maatalousyrittäjiin.

Taustana asialle on STM:n mukaan se, että maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia koskevan hallituksen esityksen luonnoksen lausuntokierroksella tuli esiin kuntien lausunnoista, että eräät kunnat subventoivat mm. tuetun maksullisen lomituksen käyttöä antamalla kuntakohtaisia tukia lomituspalveluihin. STM:n mukaan

”Suomen lomitusjärjestelmä on hyväksytty EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti Euroopan komissiossa. Asiaa koskee komission päätös 15.12.2015.

Komissiossa hyväksytty Suomen lomitustukijärjestelmä perustuu lomituslainsäädäntöön. Komission päätöksessä todetaan, että tuki ei voi kasautua muista paikallisista, alueellisista, kansallisista tai unionin ohjelmista samojen tukikelpoisten kustannusten kattamiseksi myönnettävän tuen kanssa.

Näin ollen on mahdollista, että lomitusmaksujen kuntakohtaiset tuet tulkittaisiin kielletyksi valtiontueksi, joka on mahdollista periä edunsaajilta takaisin korkoineen. Lopullinen tulkinta tukien valtiontuensääntöjen vastaisuudesta kuuluu komissiolle. Virkamiesten käsityksen mukaan riski on kuitenkin varteenotettava. Takaisinperintätilanteessa maatilayrittäjiä ei suojelisi se, että kuntien vastuulla on lähtökohtaisesti varmistaa lomituksen asiakasmaksujen tukikelpoisuus. Maatilayritysten toiminnan kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että niihin kohdistuu mahdollinen riski takaisinperinnälle. Näistä edellä kuvatuista syistä johtuen sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntia harkitsemaan lomitusmaksujen kuntakohtaisten tukien mielekkyyttä.”

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) on lisäksi ilmoittanut, ettei lomituspalveluyksiköt voi käyttää enää lomitusnettiä kuntatuen maksamiseen. Lomitusnetti on ollut MELA:n ylläpitämä ohjelma.

Puumalan kunta ostaa lomituspalvelua ja maaseutusihteerin palvelua Mikkelin kaupungilta. Näin ollen myös tuen maksatus on toteutettu Mikkelin kaupungin kautta.

Puumalan kunta on subventoinut tuetun maksullisen lomituksen käyttöä antamalla kuntakohtaista tukea lomitusmaksuihin. Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomitusapua tuettuun hintaan 13,93 €/h (v. 2018) 120 tuntia vuodessa. Puumalan kunnassa vuonna 2017 maksullisen lomituksen lisätuki oli 6 euroa / h (kunnanhallituksen päätös 30.1.2017, §12). Vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu samansuuruiseen tukeen. Kuntakohtainen tuki on maksettu yrittäjien käyttämän maksullisen lomituksen yhteydessä Mikkelin kaupungin lomitustoimen käyttämän lomitusnetin kautta. Maatalousyrittäjä on maksanut lomituksesta vain erotuksen ja Mikkelin kaupunki on laskuttanut kuntaa kerran vuodessa toteutuneiden tuntien mukaan.

Tuen tarkoitus on ollut maatalousyrittäjien jaksamisen tukeminen. Lisäksi kuntakohtainen tuki on edistänyt lomittajien työllistymistä, kun yrittäjät ovat ostaneet lisätunteja vuosilomapäivän pidentämiseksi tai kokonaisen lomituspäivän pitämiseksi. Tuella on ollut myönteisiä vaikutuksia lomittajien palkkaukseen, kun vuosiloman mitoitettua työaikaa voidaan pidentää maksullisella lomituksella ja näin lomittaja saa täyden työajan. Muutoin lomittajan työpäivä jäisi vajaaksi.

Kuntakohtaisen tuen avulla voidaan parantaa maatalousyrittäjien jaksamista, koska se mahdollistaa lomien pitämisen tiukassa taloudellisessa tilanteessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. että Puumalan kunta jatkaa kuntakohtaisia tukia lomitusmaksuihin
  2. valtuuttaa maaseutusihteerin valmistelemaan uuden maksukäytännön tuen maksamiseksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki/lomituspalvelut, Anne Valtonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00