Kunnanhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kuntastrategia vuosille 2018-2025

PuuDno-2018-8

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Pylälän 110 mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Puumalan kuntastrategiaa on tehty kahdessa osassa. Joulukuussa 2017 kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian arvot, vision, painopisteet ja tavoitteet osana talousarvion käsittelyä. Samalla päätettiin, että toimenpiteiden ja mittareiden osalta valmistelu jatkuu keväällä 2018.

Puumala – Saimaan kirkkain tähti -kuntastrategia on laadittu aikajänteelle 2018-2025. Strategia pohjautuu yhteisille arvoille, jotka ohjaavat kunnan ja luottamushenkilöiden toimintaa. Puumalan kunnan arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, positiivisuus, tasa-arvoisuus ja yhteistyökykyisyys.

Puumalan kunnan visio vuoteen 2025 on ”Saaristokunta Puumala 2025 on uuden työn ja rohkeiden ratkaisujen kunta, joka on hyvinvoivien ihmisten koti Saimaalla”.

Visiota kohti suunnataan strategian avulla, mikä rakentuu viiden painopisteen varaan. Painopisteet ovat Saimaa, yrittäjyys, lapsiperheet, laatuasuminen ja hyvinvointi. Jokaisen painopisteen kehittämiselle on asetettu tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.

Puumalan kuntastrategia vuosille 2018-2025 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto hyväksyy Puumalan kunnan kuntastrategian vuosille 2018-2025.

 

Keskustelun kuluessa Keijo Montonen ehdotti seuraavaa liitteessä olevaa kohtaa poistettavaksi:
3.2 Yrittäjyys-painopisteen tavoitteet, toimenpiteet ja mittari;
Tavoite 1: Kunta on vahva kumppani yritysten perustamisen, kasvun ja liiketoiminnan tukemisessa;
Toimenpiteet: Kunnalla on täysiaikainen elinkeinokehittäjä, joka toimii tukena uuden yrityksen perustamisessa, toiminnassa ja kasvussa.
Esitystä ei kannatettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Johtoryhmä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.