Kunnanhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Edustajien valinta valtakunnalliseen saaristo-, rannikko- ja vesistöseminaariin 4.-5.6.2018 Turkuun

PuuDno-2018-42

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Saaristojärjestelmän vuotuinen suurtapahtuma saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari järjestetään tällä kertaa 4.-5.6.2018 Turussa Varsinais-Suomessa. Tänä vuonna seminaari on samalla saaristopolitiikan 70-vuotisjuhlaseminaari. Alati vetovoimainen semiaari järjestetään 29. kerran.

Esillä ovat saaristo-, rannikko- ja vesistö-alueiden yhteiset asiat. Erityisesti esillä ovat saaristopolitiikan historiaan ja tulevaisuuteen, alue-, kunta- ja maakuntapolitiikkaan, monipaikka-asumiseen sekä saaristo- ja vesistöalueiden asemaan uudella EU-ohjelmakaudella liittyvät asiat.

Valtakunnallisista saaristo-ohjelmaa 2017-2019 viedään eteenpäin alueilla ja ministeriössä. Seuraava asetus saaristokunnista ja saaristo-osakunnista annetaan sykysyllä 2019. Kaikkien saaristokuntien ja saaristo-osakuntien läsnäolo on tärkeää yhteisten kehittämisnäkemysten luomiseksi.

Kutsu oheismateriaalina.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää valita edustajansa 4.-5.6.2018 saaristo-, rannikko- ja vesistöseminaariin Turkuun.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajiksi Laura Pitkosen, Unto Pasasen, Harri Kautosen, Olavi Kietäväisen ja kunnanjohtaja Niina Kuuvan.

Tiedoksi

Valitut edustajat, saaristoasiainneuvottelukunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00