Kunnanhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Edustajien nimeäminen Etelä-Savon maakuntaliiton ja Kuntaliiton ajankohtaispäivään 22.5.2018

PuuDno-2018-42

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Kuntaliitto järjestävät vuosittaisen ajankohtaispäivän tiistaina 22.5.2018 Mikkelin musiikkiopiston auditoriossa osoitteessa Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli.

Tilaisuus alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 15.30. Iltapäiväkahvien aikaan n. klo 13.15 - 13.45 on aikaa verkostoitua ja mahdollisuus tavata Kuntaliiton, KEVA:n ja KT:n asiantuntijoita infoständeillä.

Vuoden 2018 ajankohtaispäivän teemana on maakuntauudistus. Tilaisuus alkaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorisen avauspuheenvuorolla ja jatkuu Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskisen ajankohtaiskatsauksella. Kuntaliiton, KT:n ja KEVA:n asiantuntijat pitävät maakuntauudistukseen liittyviä puheenvuoroja seuraavista aihekokonaisuuksista: kokonaisuus ja talous, maakunnan johtaminen, demokratia ja osallisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää valita edustajansa ajankohtaispäivään 22.5.2018.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi ajankohtaispäivään kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosen ja valtuuston puheenjohtaja Unto Pasasen.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto, Kuntaliitto, valitut edustajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00