Kunnanhallitus, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Puumalan itäosien yleiskaavan päivittäminen: Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

PuuDno-2017-173

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan Itäosien yleiskaava on hyväksytty vuonna 2002. Kaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää kaava yksittäisten kohteiden osalta ja tehdä mm. käyttötarkoituksen muutoksia, rakennuspaikkojen siirtoja ja laajennuksia. Maanomistajien muutostarpeet otetaan huomioon suunnittelussa. Kaavamuutos laaditaan voimassa olevan Puumalan Itäosien yleiskaavan tavoitteiden sekä mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on sovittaa yhteen luonnonsuojelun ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun tavoitteet sekä tukea maaseudun elinvoimaisuutta.

Kaavan laadinnassa hyödynnetään voimassa olevan kaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Tarvittaessa laaditaan tarkentavia selvityksiä, joiden tarpeellisuudesta on keskusteltu kaavaa ohjaavien viranomaisten kanssa viranomaisneuvottelujen yhteydessä. Vuosina 2015-2017 on suoritettu luontoinventointi tarvittavissa muutoskohteissa.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.4.2015–18.5.2015. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 27.7.-14.9.2017.

Puumalan Itäosien yleiskaavaehdotukseen on tehty viranomaisten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia, sekä maanomistajien muutoskokonaisuuksia. Luonnonsuojelulakiin perustuvat rakennuspaikkojen siirto- ja korvausesitykset sisältyvät kaavaluonnokseen. Kaavaluonnoksessa näkyvät myös poikkeamispäätösten toteutunut tilanne ja kaavamerkintöjen tekniset muutokset. Muutoskohteita oli luonnosvaiheessa yhteensä 76 kappaletta. Kaavaehdotuksessa esitetään 27 yksittäistä maanomistajien hakemuksesta tehtyä korttelin rajauksen tai käyttötarkoituksen muutosta. Ehdotuksessa on myös kaksi muutoskokonaisuutta, joissa käsitellään yhteensä 22 rakennuspaikan siirtämistä.  Teknisiä korjauksia ja päivittämisiä maakuntakaavaa vastaavaksi on tehty 43 kpl. Lisäksi on ehdotettu kaksi eri tapausta, joissa kaksi sisäjärven tai saaren rakennusoikeutta muutetaan yhdeksi rakennusoikeudeksi Saimaan rannalle.

Saimaannorpan suojelun vuoksi on tutkittu rakennuspaikkojen siirtämistä viidellä kiinteistöllä ja Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavasta on siirretty kuusi rakennuspaikkaa tähän kaavaan.

Kaavakartat, kaavamerkinnät, kohdeluettelo ja luonnosvaiheen vastineet ovat liitteenä. Kaavaselostus ja muu valmisteluaineisto ovat oheismateriaalina.

Materiaaleihin voi tutustua kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.puumala.fi/kuntalaisille/kaavoitus

 

Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Martti Laine (osallisuusjäävi) poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että Puumalan itäosien yleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot maankäyttö- ja rakennusasetuksen 20 §:n mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.