Kunnanhallitus, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Hyvinvointityöryhmän nimeäminen

PuuDno-2018-31

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Sote-uudistuksesta huolimatta kuntiin jää useita laajasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä monialaisia työryhmiä. Nämä työryhmät ovat oman sisällön rinnalla kunnan johtoryhmän ja strategisen johtamisen toteuttajia. Lisäksi työryhmät voivat toimia tarpeen tunnistajina ja tiedon tuottajina esimerkiksi ennakkoarvioinneissa, lausunnoissa ja hyvinvointikertomuksissa.

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta on ollut 1.1.2017 lukien Essote kuntayhtymällä. Siitä huolimatta väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen, osallisuuden vahvistaminen ja terveyserojen kaventaminen ovat kunnan perustehtäviä.

Kuntalain, sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain mukaan tehtävä kuuluu kunnassa kaikille hallinnonaloille, osana kunkin hallinnonalan omia perustehtäviä. Tehtävät sovitetaan yhteen kuntastrategiassa ja niiden toimeenpanosta ja rahoituksesta päätetään toiminnan ja talouden suunnitelmassa. Kuntien ja kuntayhtymien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pitkäjänteinen työ tarvitsee kunnassa pysyvät, hallinnonalat ylittävät yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet.

Ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu kuntajohdolle. Hallinnonalat ylittävää operatiivista johtamista, asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten on suositeltu (HE 2016), että kunnat nimeävät eri toimialojen johtohenkilöistä koostuvan hyvinvointityöryhmän, jonka puheenjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen. Hyvinvointityöryhmän alaisuudessa sisältökysymysten valmistelussa ja toimeenpanossa toimii sisällöllisiä työryhmiä tai asiat valmistellaan sillä toimialalla, joka pääasiassa vastaa näistä asioista. Toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista, seurantaa ja raportointia varten on kehitetty kuntajohdon työkaluksi sähköinen hyvinvointikertomus, joka toimii kunnassa johtamisen ja ohjauksen välineenä, myöhemmin myös kansallisen ohjauksen välineenä. Puumalan kunnan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2017-2020 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2017. 

Lisätietoja:

THL. 2016. https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/kuntaorganisaatio/kunnan-monialaiset-ryhmat
HE. 2016. http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Yleisperustelut+31.8.2016.pdf/836325d8-6a5f-4446-94b7-166206335d14

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa toimikaudekseen hyvinvointityöryhmän ja nimeää siihen jäseniksi 3 luottamushenkilöjäsentä, kunnanjohtajan, palvelujohtajan, teknisen johtajan sekä Essotelta ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan henkilön.

Hyvinvointityöryhmä työstää ja täsmentää tehtävänkuvansa ja tavoitteet ensimmäisessä kokouksessaan.
Kunnanhallitus nimeää työryhmälle puheenjohtajan. Suosituksena on, että puheenjohtaja olisi kunnan johtoryhmän jäsen.

Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa ryhmän täydentämään itseään tarvittaessa uusilla jäsenillä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus nimesi hyvinvointityöryhmään luottamushenkilöjäseniksi Laura Pitkosen, Pentti Lautalan ja Olavi Kietäväisen. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kunnanjohtaja Niina Kuuva.

Tiedoksi

Työryhmän jäsenet, taloushallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00