Kunnanhallitus, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Hallintopalvelujen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018

PuuDno-2017-145

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi
  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2017 § 70 vuoden 2018 talousarvion.

Hallintopalvelujen määrärahat (ulkoiset) vastuualueittain ovat seuraavat:

Keskusvaalilautakunta toimintatulot 2 600
  toimintamenot -17 160
  toimintakate -14 560
     
Kunnanvaltuusto toimintatulot 250
  toimintamenot -33 190
  toimintakate -32 940
     
Tarkastuslautakunta

toimintatulot

0
  toimintamenot -17 880
  toimintakate -17 880
     
Kunnanhallitus toimintatulot 30 500
  toimintamenot -675 205
  toimintakate -644 705
     
Sosiaali- ja terveyspalvelut toimintatulot 256 000
  toimintamenot -10 351 890
  toimintakate -10 095 890
     

Hallinto- ja talouspalvelut

toimintatulot 38 150
  toimintamenot -382 525
  toimintakate -344 375
     
Elinvoimapalvelut toimintatulot 149 000
  toimintamenot -402 115
  toimintakate -253 115

 

Puumalan kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman.
Vuoden 2018 talousarvion täytäntööpano-ohjeen mukaan kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

Hallintopalvelujen vuoden 2018 talousarvion perustelut ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintopalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2018 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloussihteeri, vs. kunnanjohtaja, asuntosihteeri, maaseutusihteeri, markkinointipäällikkö, hallintopäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00