Kunnanhallitus, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Poikkeamishakemus 623-423-5-126

PuuDno-2023-119

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi Puumalan kunnan Luukkolan kylän kiinteistölle Kuharanta, kiinteistötunnus 623-423-5-126, jonka pinta-ala on 7600 m2. Kiinteistöllä on loma-asunnon rakennuspaikka. Kiinteistön osoite on Kuhalahdentie 161, 52200 Puumala.

Poikkeamista haetaan Lietvesi-Suursaimaan osayleiskaavan loma-asuntojen korttelialueeksi merkitylle rakennuspaikalle, joka on osayleiskaavassa merkinnällä RA.

Hakemuksen mukaisen asuinrakennuksen kerrosala on 88 k-m2. Rakennuspaikalla on myös autokatos-varasto 40 k-m2, varasto 35 k-m2 ja rantasauna 28 k-m2.  Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 191 k-m2.

Rakennusjärjestyksen määräysten mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2. Ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan 350 k-m2 kun rakennuspaikan pinta-ala on yli 7000 m2. Asuinrakennuksen vähimmäisetäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on 40 metriä.

Rakennuspaikka sijaitsee Luukkolantien läheisyydessä. Päärakennus on käyttöönotettu vuonna 2014. Päärakennuksen etäisyys rantaviivasta on noin 35 metriä. Kiinteistöllä oleva suojapuusto on hyvä ja rakennukset sopeutuvat ympäristöön.

Kiinteistöllä käytettävä vesi otetaan omasta kaivosta, syntyvät wc-jätevedet sekä harmaat jätevedet ohjataan panospuhdistamoon ja puhdistetut vedet imeytetään maaperään. Rakennuspiirustusten perusteella rakennus täyttää kunnan vaatimukset vakituisesta asuinrakennuksesta.

Hakija on teettänyt rakennuksestaan energiatodistuksen, jonka perusteella vakituiselta asunnolta vaadittava energiataso on mahdollista saavuttaa. Energiatodistus ja vaadittavat toimenpiteet tullaan tarkentamaan tarvittaessa rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Hakija on perustellut käyttötarkoituksen muutosta seuraavasti; Rakennettu loma-asunto on rakennettu ympärivuotiseen käyttöön. Rakennuksen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen ja käyttö toteutuvat asuinrakennukseksi muuttamisen myötä. Luukkolan kylän vakituisten asukkaiden määrä lisääntyy muutoksen seurauksena. Energiatehokkuus paranee asuinrakennukseksi muuttamisen myötä, kiinteistöä ei pidetä lämpimänä tarpeettomasti.

Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä.

Naapurikiinteistön omistajat on kuultu, eikä heiltä ole tullut muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-423-5-126 omistajille poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Puumalan kunnan Luukkolan kylän kiinteistöllä Kuharantaa edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 19.10.2023.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, rakennustarkastaja, ELY-keskus