Kunnanhallitus, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Poikkeamishakemus 623-410-1-19

PuuDno-2023-128

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistönomistaja hakee poikkeamislupaa vakituiseksi asuinrakennuksen rakentamiselle Puumalan kunnan Kauppilan kylän kiinteistöllä Korpela, kiinteistötunnus 623-410-1-19. Rakennuspaikan pinta-ala on 27,69 ha ja osoite Lintusalontie 1349. Poikkeamista haetaan oikeusvaikutteisen Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA). Rakennuspaikalle haetaan lupaa uudelle 80 k-m2 asuinrakennukselle.  Rakennuspaikalla on rantasauna 17 k-m2. Uuden asuinrakennuksen rakentamisen jälkeen kiinteistön rakennettu kerrosala on 97 k-m2.

Rakennuspaikka on Lietvesi-Suur-Saimaan yleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m2.

Rakennusjärjestyksen mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2 ja asuinrakennuksen etäisyyden rannasta tulee olla vähintään 40 m.  Ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan rakennusoikeus on 350 k-m2 kun tontin pinta-ala on yli 7000 m2. Hakemuksen mukaisen kiinteistön pinta-ala on 27,69 ha ja asuinrakennuksen etäisyys tulee olemaan 40 m. Rakennuksen ulkoväritys tulee sopeutua ympäröivään maastoon ja suojapuustoa tulee lisätä rantaan.

Hakijan on perustellut hakemustaan poikkeamislupahakemuksessa seuraavasti. Alueen tarkoituksenmukainen käyttö. Erinomainen sijainti ympärivuotiseen asumiseen.

Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Rakennustarkastaja on käynyt rakennuspaikalla.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden päässä lähietäisyydellä Lintusalontiestä. Rakennuspaikka sopii maaston puolesta vakituiseen asumiseen.  Kiinteistöllä käytettävä vesi otetaan omasta kaivosta, syntyvät jätevedet ohjataan umpisäiliöön, harmaat vedet imeytetään.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää 623-410-1-19 kiinteistön omistajalle poikkeamisluvan vakituisen asuinrakennuksen rakentamiselle Puumalan kunnan Kauppilan kylän Korpela kiinteistölle, esittelytekstissä mainituilla perusteilla. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä 19.10.2023. Päätös on voimassa yhden vuoden voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennustarkastaja