Kunnanhallitus, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Poikkeamishakemus 623-405-5-9

PuuDno-2023-141

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistönomistajat hakevat poikkeamislupaa loma-asunnon muutokselle vakituiseksi asuinrakennukseksi ja samalla haetaan 30 k-m2 lisärakennusoikeutta  Puumalan kunnan Hurissalon kylän kiinteistöllä 5:9 , kiinteistötunnus 623-405-5-9. Rakennuspaikan pinta-ala on 6810 m2 ja osoite Vuolteentie 246 A. Poikkeamista haetaan oikeusvaikutteisen Vuolteenniemen ranta-asemakaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA). Rakennuspaikalle haetaan lupaa 87 k-m2 loma-asunnon muutokselle asuinrakennukseksi.  Rakennuspaikalla on loma-asunto 87 k-m2 , rantasauna 26 k-m2, aitta 25 k-m2 ja vaja 15 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on tällä hetkellä 153 k-m2. Lisärakennusoikeutta haetaan puuvajalle ja huvimajalle yhteensä 30 k-m2. Haetun rakennusoikeuden ylitys on 22 %.

Rakennuspaikka on Vuolteenniemen ranta-asemakaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa Vuolteenniemen ranta-asemakaavan mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja lisäksi tontin käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia enintään neljä rakennusta. Tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 150 k-m2. Kerrosalaltaan alle 120 k-m2 rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m ja yli 120 k-m2 rakennuksen etäisyyden vähintään 40 m.

Rakennusjärjestyksen mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2 ja asuinrakennuksen etäisyyden rannasta tulee olla vähintään 40 m.  Hakemuksen mukaisen kiinteistön pinta-ala on 6810 m2 ja lomarakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on 28 m. Rakennuksen ulkoväritys sopeutuu hyvin ympäröivään maastoon ja päärakennuksen edessä on hyvä suojapuusto, mikä tulee säilyttää.

Hakijan on perustellut hakemustaan poikkeamislupahakemuksessa seuraavasti. Rakennuspaikan ( tontin ) pinta-ala täyttää vaatimuksen vakinaiselle asumiselle. Tiet ovat hyvät ja ympärivuoden hoidetut. Kiinteistöllä on oma porakaivo, umpisäiliö wc-vesille sekä imeytyskenttä harmaille vesille. Poikkeamislupa ei lisää rakentamista ko. alueella ja siten siitä ei ole myöskään haittaa ympäristölle. Asunnon lisääntyvä käyttö vaikuttaa osaltaan kunnan ja paikallisten yrittäjien palveluiden käyttöön myönteisesti. Vakinainen asuminen edellyttää energia tehokkuutta. Rakennus täyttää asuinrakennuksen vaatimukset.

Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Rakennustarkastaja on käynyt rakennuspaikalla.

Hakija on teettänyt rakennuksestaan energiatodistuksen, jonka perusteella vakituiselta asunnolta vaadittava energiataso on mahdollista saavuttaa. Energiatodistus ja vaadittavat toimenpiteet tullaan tarkentamaan tarvittaessa rakennuslupamenettelyn yhteydessä

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennuspaikka sijaitsee hyvän tieyhteyden päässä n. 3,4 kilometrin etäisyydellä Ristiinantiestä. Rakennuspaikka sopii maaston puolesta vakituiseen asumiseen.  Kiinteistöllä käytettävä vesi otetaan omasta porakaivosta, syntyvät jätevedet ohjataan umpisäiliöön, harmaat vedet imeytetään.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää 623-405-5-9 kiinteistön omistajalle poikkeamisluvan  loma-asunnon muuttamiselle vakituiseksi asuinrakennukseksi ja 30 k-m2 lisärakennusoikeudelle Puumalan kunnan Hurissalon kylän 5:9 kiinteistölle, esittelytekstissä mainituilla perusteilla. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä 19.10.2023. Päätös on voimassa yhden vuoden voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennustarkastaja