Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Vuosikolmannesraportti 30.4.2020

PuuDno-2020-129

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan toimintakate oli huhtikuun lopussa noin 115 000 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa heikompi. Heikennys johtuu kasvaneesta sote-ennakkolaskutuksesta, sen sijaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alentuneet johtuen erityisesti koronaepidemian vuoksi vähentyneistä toimenpiteistä.

Henkilöstökulut olivat neljän ensimmäisen kuukauden aikana pienentyneet noin 50 000 eurolla. Toimintatuottojen noin 60 000 euron pudotus johtuu puolestaan pitkälti edellisvuoden puunmyyntituotoista.

Verotulojen toteuma oli huhtikuun lopussa vielä pitkälti samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta jo toukokuussa ero edellisvuoteen kasvaa. Yleisen talouskehityksen lisäksi verotuloja pienentää maksuaikajärjestelyt, joiden johdosta vuoden 2020 verotuloja siirtyy vuodelle 2021. Siirtymiä kompensoidaan tilittämällä valtionosuuksia päinvastaisesti.

Valtionosuuksien määrä sen sijaan oli kasvanut yli 100 000 eurolla. Investointien toteuma oli tarkastelujaksolla noin 112 000 euroa. Suurin osa investoinneista (mm. urheilukentän perusparannus, Kotiniemen katujen saneeraus) sijoittuu myöhemmille tarkastelujaksoille.

Taloudellisesti tilanne on erittäin sumuinen. Erityisesti sosiaali- ja terveysmenoihin voidaan arvioida kohdistuvan poikkeuksellista nousupainetta ja verotulot tulevat vähenemään selvästi edellisvuodesta. Talouden kehitys ja valtion tukitoimet tulevat osaltaan vaikuttamaan muutosten suuruuteen. Valtion neljäs lisätalousarvio lisää kuntien valtionosuuksia ja yhteisöverotuloja n. 1,1 miljardilla eurolla ja Puumalan kunnan asukaskohtainen lisärahoitus on selvästi korkeampi kuin kunnilla keskimäärin. Muuta Suomea korkeampi lisärahoitus johtuu kunnan korkeasta yhteisöverotulosta, joka kasvaa kuntien yhteisövero-osuuden noustessa 10 prosenttiyksikköä.

Kunnan talouden rakenteellinen ylijäämä antaa lisäksi hyvän puskurin koronaiskun vastaanottamiseen. Toistaiseksi voidaankin arvioida, että tilikauden tulos tulisi pysymään Puumalassa positiivisena myös kuluvana vuonna. Tämä kuitenkin edellyttää sote-menojen kasvun pysymistä kohtuullisena.

Valtuusto hyväksyi huhtikuun lopussa talousarvion muuttamisen, jonka vaikutus toimintakatteeseen oli -100 000 euroa. Muutosta ei ole sisällytetty vielä vuosikolmannesraportin lukuihin.

Rahoitusmarkkinoiden syvä ja nopea romahdus maaliskuussa vaikutti merkittävästi myös kunnan rahoitusomaisuuden arvoihin ja esimerkiksi Taalerin kautta tehtyjen sijoitusten arvo oli alimmillaan negatiivinen noin 100 000 euroa. Huhtikuun lopussa sijoitusten tappiot olivat pienentyneet noin 20 000 euroon ja toukokuussa arvostustaso oli noussut jo hankintahintojen yläpuolelle.

Vuosikolmannesraportti liitteinä 1 ja 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä vuosikolmannesraportin tilanteesta 30.4.2020 tietoonsa saatetuksi, ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.