Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Puumalan Vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen

PuuDno-2020-105

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

 Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta. 

Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, jotka kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajan toiminnan määrän tai laadun vuoksi.  Vesihuoltolain 8 §:n mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Toiminta-alueita rajattaessa tulee tarkistaa, että laitos suoriutuu lain mukaisista velvoitteista (veden jakelu ja jätevesien viemäröinti). Toisaalta on syytä arvioida, että toiminta-alue on tarkoituksenmukainen myös kiinteistöjen liittymisvelvollisuutta ja -oikeutta ajatellen.

Puumalan Vesiosuuskunta on laatinut kunnalle vesijohto- sekä viemäriverkoston piiriin kuuluvista alueista toiminta-alue-esityksen. Aikaisemmin hyväksyttyä toiminta-aluetta on laajennettu lisäämällä ne alueet, jonne on rakennettu vesihuoltoverkostot. Puumalan Vesiosuuskunnan toiminta-alue on laajentunut kattamaan Kuoreksenniemen ja Sahanlahden alueet, etelässä Kotkatsaaren alueen sekä ns. uuden Kotiniemen alueen.

         

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto vahvistaa Vesiosuuskunnan toiminta-alueen karttaliitteen mukaisena sekä kumoaa samalla valtuuston aikaisemmin vahvistetut toiminta-alueet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.