Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 LISÄPYKÄLÄ: Kotkatsaaren ranta-asemakaavojen osittainen kumoaminen (lisäpykälä)

PuuDno-2020-82

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko

Kuvaus

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kaavoitusinsinööri Henna Arkko on kaavan laatijana ja kaava-alueen kiinteistön omista­jien toimeksi antamana laatinut vireille tulleen 23.3.2020 päivätyn ehdotuksen Kotkatsaaren ranta-asemakaavan osittaiseksi kumoamiseksi. Kumottavaan alueeseen kuuluvat 18.5.1987 hyväksytyn rantakaavan Kerminhiekantien varrella olevat loma-asuntojen korttelialueet sekä maa- ja metsätalousalueet kiinteistöllä 623-420-0003-0090. Samalla kiinteistöllä oleva maa- ja metsätalousalue haetaan kumottavaksi myös xx. hyväksytyllä Kotkatsaaren ranta-asemakaavan muutoksen alueella.

Kumottavaksi ehdotetaan 11 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA) kortteleissa 3 ja 4 sekä kaikki maa- ja metsätalousalueet kiinteistöllä 623-420-0003-0090. Rakennuspaikoilla on ranta-asemakaavassa 100 k-m2 rakennusoikeutta, yhteensä 1100 k-m2. Ranta-asemakaavan kumoamisen jälkeen kaava-alueelle tulisi voimaan kunnanvaltuuston 24.9.2018 § 25 hyväksymä oikeusvaikutteinen Puumalan itäosien yleiskaava. Kumottavalla alueella on yleiskaavassa 11 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA), joilla on rakennusjärjestyksen kohdan 5.2 mukaan rakennusoikeutta 150 tai 200 k-m2.

Kotkatsaaren ranta-asemakaavan alkuperäinen rakennuspaikkojen lukumäärän mitoitus on yleiskaavoitusohjelman ja Etelä-Savon Seutukaavaliiton ”Rantojen mittaus rakennusoikeutta laskettaessa” ohjeen mukainen. Kantatilalla olisi siis yhtä monta rakennuspaikkaa kuin vuonna 1987, jos yleis- tai ranta-asemakaava laadittaisiin nyt. Näin ollen rantakaavan kumoamisella ei vaikeuteta uusien kaavojen laatimista eikä kaavan toteuttamista. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 27 §:ssä säädetään kaavaehdotuksen julkisesti nähtävillä pitämisestä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot MRA 28 §:n sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan Puumalan kunnan internet –sivuilla, ilmoitustaululla sekä Puumala -lehdessä. Nähtävillä olosta tiedotetaan kaavoitettavan alueen maanomistajia ja naapureita kirjeitse. Aineisto on nähtävillä Puumalan kunnan internet-sivuilla ja teknisessä toimistossa (Keskustie 14). Viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Kaavaselostus ja kaavakartta määräyksineen ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi Kotkatsaaren ranta-asemakaavojen osittaisen kumoamisen kaavaehdotuksen. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Valmistelija

Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko

Kuvaus

Kotkatsaaren ranta-asemakaavan kumottavaksi ehdotettavaa aluetta on edellisestä käsittelystä pienennetty siten, että alueeseen kuuluu vain vuoden 1987 mukaiseen ranta-asemakaavaan kuuluva Kerminhiekantien alue. Alueella on 11 rakennettua loma-asunnon rakennuspaikkaa ja noin 11 hehtaaria maa-ja metsätalousaluetta.

Rakennuspaikkojen lukumäärä on tarkistettu uudelleen. Kantatilalla olisi yhtä monta rakennuspaikkaa kuin vuonna 1987, jos yleis- tai ranta-asemakaava laadittaisiin nyt. Näin ollen rantakaavan kumoamisella ei vaikeuteta uusien kaavojen laatimista eikä kaavan toteuttamista. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu.

Tämän jälkeen mahdollisesti vireille tulevat vastaavat ranta-asemakaavan kumoamishankkeet tullaan tutkimaan tapauskohtaisesti. Kumoamisen edellytyksenä on, että rantarakennuspaikkojen lukumäärä vastaa voimassa olevia kaavoitusperiaatteita. Lisäksi huomioidaan jokaisen ranta-asemakaavan ominais-/erityispiirteet.

Kaavakartta ja kaavaselostus ovat liitteenä. Maanomistajakirjeet ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi Kotkatsaaren ranta-asemakaavojen osittaisen kumoamisen kaavaehdotuksen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus oli nähtävillä 29.4.-1.6.2020 välisenä aikana. Etelä-Savon ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa muutoksesta. 

Nähtävilläoloaikana jätettiin kaikkiaan seitsemän muistutusta, jotka tulivat kumottavana olevan alueen ulkopuolisilta maanomistajilta. Muistutuksen tekijöistä kolme oli aiemmin (kesällä 2019) ilmoittanut olevansa kiinnostuneita lähtemään mukaan kaava-alueen kumoamiseen. Kiinteistöt ovat kuitenkin tuolloin jääneet muutoksen ulkopuolelle sen vuoksi, että ne eivät ole muodostaneet maankäyttö- ja rakennuslain 74 § mukaista tarkoituksenmukainen kokonaisuutta ja sijaitsivat eri kortteleissa. Seitsemästä ehdotusvaiheessa muistutuksen tehneestä neljä ilmoitti, että olisivat sittenkin kiinnostuneita kiinteistöjensä sisällyttämisestä kumottavaan kaava-alueeseen, mutta heidän osaltaan kiinnostus ei ole tullut ilmi kesällä 2019 tehdyssä kyselyssä eikä myöhemmin kumottavaa kaava-aluetta rajattaessa.

Kaava-alueen rajaus on tehty yhdessä kaavoittajan ja kunnan neuvotteluissa tammikuussa 2020. Tuolloin kiinnostuksensa kumoamiseen oli ilmoittanut 16 eri kiinteistön omistajat, joista 11 sijaitsi Kerminhiekantien varressa ja muodostivat edellä mainitun tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Loput viisi kiinteistöä hajaantui eri korttelialueisiin. Kolmen kiinteistön osalta kumottavaksi olisi tullut yhtenäinen osa yksittäisestä korttelialueesta, mutta ranta-asemakaava olisi silti jäänyt voimaan osalle korttelialueesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 § mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle ja maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetään kaavaehdotuksen laittamisesta uudelleen nähtäville. Asetus edellyttään, että mikäli kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.

Kaavaehdotuksen laatimisesta vastanneet maanomistajat ovat kaavoittajan välityksellä toivoneet, että kumottavaa aluetta ei enää tässä vaiheessa kaavaprosessia laajenneta. Kunnalle laajentaminen ei sen sijaan itsessään olisi ongelma, mikäli laissa säädetyt reunaehdot tarkoituksenmukaisesta kokonaisuudesta toteutuvat. Kaavamuutoksen ulkopuolelle jäävät maanomistajat voivat halutessaan käynnistää vastaavan kumoamisprosessin myös erikseen.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n laatima kaavaehdotus selostuksineen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyä 12.6.2020 päivätyn Kotkatsaaren ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.