Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 LISÄPYKÄLÄ: Koronatuen myöntäminen (lisäpykälä)

PuuDno-2019-137

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kiinasta Suomeen levinnyt koronapandemia on johtanut useisiin valtakunnallisiin rajoitus- ja suositustoimiin. Yli 70-vuotiaille on annettu suositus rajoittamaan asiointia vain aivan välttämättömimpään, ravintoloiden toiminta on ulosmyyntiä lukuunottamatta kielletty 31.5. saakka ja julkiset kokoontumiset on rajoitettu 10 henkeen ainakin toukokuun puoliväliin saakka. Uudenmaan liikkumisrajoitus on sen sijaan purettu 15.4.

Koronatoimet ovat vaikuttaneet dramaattisesti useisiin Puumalassa toimiviin yrityksiin. Vaikutusten kestoa ja laajuutta on vielä aikaista arvioida, mutta pitkittyessään epidemia tulee vaikuttamaan erityisesti tärkeään kesäsesonkiin ja useiden loma-asukkaista riippuvaisten palveluyritysten toimintaan. Myös yli 70-vuotiaiden liikkumisen vähentyminen on vaikuttanut suhteessa Puumalassa muuta maata merkittävämmin, sillä heidän osuutensa vakinaisesta väestöstä on selvästi muuta maata korkeampi.

Puumalan yrittäjät ry on tehnyt kunnalle ehdotuksen epidemian yritysvaikutusten lieventämisesti ja ehdotuksesta on käyty vapaamuotoinen lähetekeskustelu kunnanhallituksessa 30.3. Jatkovalmistelussa on päädytty siihen, että kaikista tasapuolisinta on kohdistaa kunnan tukea koronasta kärsiville yrityksille erikseen myönnettävällä avustuksella, jonka määrää arvioitaessa voidaan huomioida epidemian vaikutukset yrityskohtaisesti.

Virkamiestyönä ja yhdessä kunnan elinkeinotyöryhmän kanssa on valmisteltu erillinen tukiohjelma (liite) puumalalaisille koronaepidemiasta kärsiville yrityksille. Tukea myönnettäisiin viiden eri kriteerin perusteella:
- Epidemian vaikutukset yrityksen toimintaedellytyksiin
- Yrityksen henkilöstömäärä
- Liiketoimintaan korona-aikanakin rasittavat kiinteät kulut
- Yrityksen saamat tuet muilta tahoilta ja viranomaisilta
- Yrityksen omat kehittämistoimenpiteet, joilla se on mukautunut epidemian vaikutuksiin.

Tukea tulee hakea 31.5.2020 mennessä. Tukea on määrä jakaa yhteensä enintään 100 000 euroa edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tukea koskevan määrärahamuutoksen vuoden 2020 talousarvioon. Kunnan elinkeinotyöryhmä tekee ehdotukset tuen jakamisesta. Päätöksen tuen yrityskohtaisesta jakamisesta tekee kunnanhallitus.

Valtiontukiarviointi: Tuki olisi vähämerkityksistä de minimis -tukea, jota yksittäinen yritys voi ottaa vastaan kolmen vuoden aikana enintään 200 000 euroa, poikkeuksena kalastuksen, maatalouden alkutuotannon ja maantieliikenteen yritykset, joilla rajat ovat pienemmät. Yrityksen tulee tukea hakiessaan ilmoittaa aiemmin saamansa de minimis -tuen määrä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Puumalan kunnan koronatukiohjelman liitteen mukaisesti. Tuen haku käynnistetään valtuuston päätettyä tukea koskevasta määrärahamuutoksesta v. 2020 talousarvioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 20.4.2020 § 66 avata haun Puumalan kunnan omalle koronatuelle, joka suunnataan paikallisille koronaepidemiasta kärsiville yrityksille. Tukiohjelman mukaan tuen myöntämisessä huomioidaan seuraavat viisi eri kriteeriä:

 - Epidemian vaikutukset yrityksen toimintaedellytyksiin
- Yrityksen henkilöstömäärä
- Liiketoimintaan korona-aikanakin rasittavat kiinteät kulut
- Yrityksen saamat tuet muilta tahoilta ja viranomaisilta
- Yrityksen omat kehittämistoimenpiteet, joilla se on mukautunut epidemian vaikutuksiin.

Tukeen on varattu yhteensä 100 000 euron määräraha.

Tuki oli haettavissa 31.5. saakka ja määräaikaan mennessä tuli 35 hakemusta. Kunnan elinkeinoryhmä on käsitellyt tukihakemusten vertailua kahdessa kokouksessa. Ryhmä on kokoontunut supistettuna johtuen siitä, eikä tukia hakeneiden yritysten edustajat ole osallistuneet työskentelyyn. Ryhmän lisäksi työskentelyyn on osallistunut Puumalan yrittäjien puheenjohtaja.

Kahden tukea hakeneen yrityksen kotipaikka ei ollut Puumala. Kahden hakemuksen osalta ei täyttynyt vaatimus päätoimisesta yritystoiminnasta.

Yllä listattujen kriteerien huomioimiseksi tukihakemukset on jaoteltu kuuteen (3x2) eri kategoriaan huomioiden koronan vaikutukset toimintaan (3 ryhmää) ja yrityksen toimialan pääomavaltaisuuden (kiinteiden kulujen merkitys, 2 ryhmää). Tuen perussumma on määräytynyt tällä perusteella, ja samaan kategoriaan kuuluvien yritysten perustuki on sama. Kiinteiden kulujen merkityksen arviointi on tehty toimialakohtaisesti. Käytännössä kyse on ollut yrityksen toiminnassaan tarvitsemista toimitiloista. Täten perustuki on muita korkeampi esimerkiksi majoitusyrityksillä, ravintoloilla, teollisuusyrityksillä ja erikoiskaupalla.

Yritykset on jaoteltu toimialoittain hyödyntäen yritysten ilmoittamaa tilannekuvaa sekä Helsinki Graduate School of Economicsin (HelsinkiGSE) laatimaa toimialakohtaista arviota, joka perustuu erityisesti arvonlisäveroilmoituksiin. Tämän lisäksi on vertailussa hyödynnetty työ- ja elinkeinoministeriön 28.5. julkaisemaa tilannekuva-arviota ja tietoja mm. lomautusten määrän muutosten jakautumisesta toimialoittain. Vertailun tukena käytetyt raportit on esitetty oheismateriaalina.

Yritysten saamia yritystukia ei vertailussa ole katsottu järkeväksi huomioida, sillä tukihaun käynnistymisen jälkeen on maassa aloitettu tai tullaan aloittamaan uusia tukiohjelmia, mm. ravintolatuki ja uusi yleistuki, ja näin ollen käytännössä kaikki tukea kunnalta hakeneet yritykset ovat joidenkin tukiohjelmien piirissä. Tuen jakamisessa ei myöskään ole huomioitu kehittämistoimia, sillä niiden arviointia ei olisi hakemusten perusteella saatu riittävän objektiiviseksi.

Perustuen määräytymisessä tukea hakeneet yritykset on jaoteltu toimialoittain seuraavasti:

Koronan vaikutukset suuret (ryhmät 1-2): Ravintolat, ryhmämatkailua tai tapahtumatarjontaa tuottavat tai niihin tukeutuvat yritykset (esim. kokousmatkailu, pitopalvelut), henkilöliikenne, kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Koronan vaikutukset merkittävät (ryhmät 3-4): Erikoismyymälät, nuohousala, muut kuin yllä mainitut matkailuyritykset (esim. mökkivuokraus)

Koronan vaikutukset maltilliset (ryhmä 5-6): rakennusala, tilitoimistot, siivouspalvelut

Teollisuusyritysten osalta on arvio tehty hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella, huomioiden yrityksen toimialan tilanne.

Perustuki vaihtelee ryhmittäin 666 euron ja 4000 euron välillä. Yleisin perustuen määrä on 2000 euroa.

Perustukea on korotettu yrityksen työntekijämäärien mukaan. Korotus on ryhmissä 1-2 25 % jokaista 1 ylittävää työntekijää/yrittäjää kohden. Niissä yrityksissä, joissa perustuki on pienempi (ryhmät 3-6) korotus on 50 % perustuesta. Työntekijäkorotus on siten yrityksen perustuesta riippuen 333-666 euroa/työntekijä.

Kokonaistukisummaksi muodostui edellä selostetulla kaavalla 83 000 euroa. Täten valtuuston myöntämästä määrärahasta jäi vielä 17 000 euroa käytettäväksi täydentävään hakuun.

Liitteenä taulukko myönnettävästä tuesta yrityskohtaisesti, oheismateriaalina taustaselvitykset.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää:

1. Myöntää Puumalan kunnan koronatuen liitteen mukaisesti
2. Päättää avata koronatuesta täydentävän haun, joka päättyy 31.8.2020. Tässä haussa tukea myönnetään samoilla perusteilla kuin nyt päättyneessä haussa, kuitenkin käyttämättä olevan määrärahan (17 000 euroa) puitteissa.

 

Kunnanhallituksen pj. Harri Kautonen, kunnanvaltuuston I vpj. Erkki Luukkonen, kunnanhallituksen jäsen Olli Luukkonen ja pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste kaikilla osallisuusjäävi.

Tämän pykälän puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Keijo Montonen ja pöytäkirjanpitäjänä kunnanjohtaja Matias Hilden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00