Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kyläyhdistysten kohdeavustukset 2020

PuuDno-2020-19

Valmistelija

  • Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Maaseutupalvelujen talousarviossa on vuodelle 2020 varattu kyläyhdistysten kohdeavustuksiin 2 000 euroa.

Kohdeavustuksen myöntämisessä etusijalle asetetaan sellaiset konkreettiset hakemukset, jotka hyödyttävät mahdollisimman suurta osaa alueiden asukkaista ja kesäasukkaista. Avustus maksetaan hyväksyttyjä kuitteja vastaan enintään myönnettyyn määrään asti.

Kohdeavustusten haku päättyi 5.6.2020.

Kohdeavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 2 kpl:

Hurissalon kyläyhdistys ry, 400 €:
- liikuntavälineiden hankinta kylätalon lainastoon

Puumalan Veskansan kylät ry, 2 000 €:
- Nettisivujen ylläpito
- tapahtumien tiedoitukseen ja lehti-ilmoituksiin

Kohdeavustusta haettiin yhteensä 2400 €.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kohdeavustuksia seuraavasti:

Hurissalon kyläyhdistys ry 400 €
Puumalan Veskansan kylät ry 500 €

Kohdeavustukset maksetaan hyväksyttäviä tositteita vastaan, jotka on toimitettava maaseutupalveluihin 30.12.2020 mennessä.

 

Jäsen Seija Ikonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän kylän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00