Kunnanhallitus, kokous 15.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Tontinostotarjous / Tölppäänniementie, kortteli 227, tontti 3

PuuDno-2019-101

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.5.2012 §22 määrittänyt Kotiniemen laajennusosan tonttien vähimmäismyyntihinnat, joiden puitteissa kunnanhallitus on oikeutettu myymään tontteja. Kunnanvaltuuston 12.12.2016 § 50 hyväksymän Puumalan kunnan hallintosäännön 14 § mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.2.2016 §12 määrittänyt Kotiniemen korttelissa 227 sijaitsevien omarantaisten tonttien (2 kpl) vähimmäismyyntihinnaksi 90 000 euroa. Yksityishenkilö on jättänyt sähköpostilla 8.4.2019 kuntaan ostotarjouksen rantatontontista, joka sijaitsee Kotiniemessä, os. Tölppäänniementie 19. Tontti on korttelissa 227, tontti nro 3. Ostotarjous on 78 000 euroa. Koska tarjous on valtuuston päättämää vähimmäismyyntihintaa alhaisempi, tarvitaan myyntiin kunnanvaltuuston päätös.

Liitteenä ovat ostotarjous Kotiniemen tontista 3 (1 290 m2) ja kauppakirjaluonnos. Oheismateriaaleina ovat Kotiniemen vapaiden tonttien pinta-alat ja vähimmäismyyntihinnat, kaavakartta ja kaavaote.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

  1. Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä 78 000 €:n ostotarjouksen n. 1 290 m2:n tontista Kotiniemen Tölppäänniementiellä korttelissa 227, tontti 3.
  2. Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.