Kunnanhallitus, kokous 15.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Reitistö II -hankkeen hakeminen

PuuDno-2019-77

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnassa on syksystä 2018 alkaen ollut käynnissä Reitistöhanke. Hankkeessa on selvitetty Puumalan kunnan alueella olemassa olevien reittien ja palveluvarustuksen nykytilaa sekä kehitystarpeita. Esiselvityksessä on myös selvitetty esteettömän taukopaikan toteuttamista Norppapolun varrelle, neuvoteltu maanomistajasopimuksista, lähestytty maanomistajia keskeneräisten polkujen osalta Lintusalon pohjoisosien alueella, hankittu sähköinen karttasovellus Outdooractive Puumalan kohteiden tunnettuuden lisäämiseksi, suunniteltu A3-koon Norppapolun retkeilykartta, laadittu Puumalan luontoresepti, sparrattu pyörämatkailun toimijoita, pilotoitu monikäyttöpolun toteuttamista, sekä on laadittu konkreettinen työ- ja investointisuunnitelma, jonka pohjalta esitetään haettavaksi investointihanketta ja investointihankkeen avulla suunnitelmaa on tarkoitus lähteä toteuttamaan. Yleishyödyllinen investointihanke on siis jatkoa ensimmäisen vaiheen esiselvitysvaiheeseen, kuten alunperinkin oli suunniteltu.

Kunnan talousarvion investointiosassa reitistöjen kehittämiseen on varattu (kustannuspaikka 9558) yhteensä 50 000 euroa, josta puolet on suunniteltu olevan kunnan oman rahan ulkopuolista, muuta julkista tukea. Tätä aiotaan hakea Veej'jakaja toimintaryhmältä.

Investoinneilla parannetaan Puumalan kunnan alueella olemassa olevien kohteiden laatua, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja vetovoimaisuutta. Investointien myötä laadukkaat reitit ja palvelut reittien varrella palvelevat kaiken ikäisiä kuntalaisia, yksittäisiä matkailijoita, vapaa-ajanasukkaita, ryhmämatkalaisia, mutta luo myös parempia puitteita ohjelmapalveluyrityksien ympärivuotisiin tarpeisiin.

Hankkeen keskiössä on erityisesti laadukas toteutus, liikkumisen yhdenvertaisuuden parantaminen, paikallisuus, kestävä kehitys ja parantunut saavutettavuus. Esiselvityksen aikana on tehty yhteistyötä Saimaa Geopark ry:n kanssa mm. yhtenäisen visuaalisen opasteilmeen sekä sisältöjen sitomiseksi Puumalan kehitettäviin kohteisiin. Parantuneilla palveluilla on myönteinen vaikutus kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä – mielekkäät ulkoilukohteet houkuttelevat ulos liikkumaan.

Haettavan investointihankkeen kustannusarvio on 139 048 €, josta kunnan osuus 61 152 €. Kustannusarvion kattamiseksi haetaan investointitukea paikalliselta Leader-toimintaryhmältä, Veejjakaja ry:ltä 77 895 €. Hankkeen toimintakausi olisi 1.6.2019-31.12.2020. Hyväksyttyyn investointihankkeeseen on tarkoitus palkata määräaikainen projektihenkilö 4 kuukaudeksi vuodelle 2019 ja 2 kuukaudeksi vuodelle 2020. Investointihanke ja siihen liittyvät toimenpiteet mahdollistavat mielekästä tekemistä myös kunnan työpajatoimintaan sekä paikallisille vapaaehtoisille toimijoille.

 

Kustannusten jakautuminen

vuosi euroa rahoitus
2019 23480 kunta
2019 34642 Leader
2020 37672 kunta
2020 43253 Leader
yhteensä 139047  

Vuonna 2019 kunnan oman rahoituksen osuus olisi siis 23 480 euroa ja Leaderin 34 642 euroa. Talousarvion investointiosaan on varattu reitistöjen kehittämiseen kunnan omaa rahoitusosuutta 25 000 euroa ja muuta avustusta 25 000 euroa. Investointiosaan varattu kunnan omarahoitusosuus ei siten ylity. Vuoden 2020 osalta olisi varauduttava kunnan omarahoitusosuuteen 37 672 euron edestä.

Jakautuminen investointiin ja kehittämiseen

Koko yleishyödyllinen investointihanke Aineelliset hankinnat (investoinnit) euroa Aineettomat hankinnat (kehittäminen) euroa yhteensä, euroa
kaikki kustannukset 105561 33487 139047
  50 % tuki 75 % tuki  
kunta 52780 8372 61152
Leader 52780 25115 77895

 

Keskeiset toimenpiteet:

Norppapolulle suunnitellut merkittävimmät toimenpiteet ovat: esteettömyyden parantaminen (Kaivanto esteetön laavu+wc+polku), kulumisen seurantaverkoston perustaminen, polun opasteiden sekä kävijälaskurin hankinta. Esteettömän polun ja - wc:n rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2019 puolella. Laavun rakentaminen on suunniteltu vuodelle 2020.

Kukkeistenpolulle suunnitellut merkittävimmät toimenpiteet: monikäyttöisyyden lisääminen pitkospuita leventämällä, opasteiden hankinta sekä laavulle puunsäästö-tulisijan hankinta.

Veskansan kylien alueelle suunnitellut merkittävimmät toimenpiteet: maankäyttösopimusten laadinta ja opasteiden hankinta Lintusalo P-alueelle sekä Säkkimäen laavulle johtavien opasteiden hankinta.

Elsa Heporaudanpolulle suunnitellut merkittävimmät toimenpiteet: polun opasteiden hankinta ja laavulle puunsäästö-tulisijan hankinta.

Hankesuunnitelma sekä kustannusarvio ovat liitteinä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. hyväksyä hankesuunnitelman ja kustannusarvion liitteiden mukaisesti,
  2. hakea yleishyödyllistä investointihanketta Veej'jakaja-Leaderilta,
  3. että kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 9558 Reitistöjen kehittäminen ja
  4. että mikäli reitti liittyy yrityksen liiketoimintoihin, tulee yrityksen vastata reitin ylläpidosta omalta osaltaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Petri Kulha, Veej'jakaja Leader, tekninen toimi, vapaa-aikatoimi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00