Kunnanhallitus, kokous 15.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Luomusertifiointiin sopivat keruualueet Puumalan kunnan omistamista metsätiloista

PuuDno-2019-98

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan omistamista metsistä kerättävien luonnontuotteiden sertifiointia luomutuotteiksi on ehdotettu paikallisten yrittäjien taholta. Puumalan osalla luomumetsät voivat tuoda imagoetua maaseutumatkailulle sekä ravitsemus-, hyvinvointipalveluja ja green care -toimintaa harjoittaville elinkeinoille. Aikaisemmin ulkomaiset yritykset ovat olleet jopa valmiita investoimaan Etelä-Savoon löytääkseen maakunnasta luotettavia luomuraaka-aineita ja -jalosteita tuottavia yrityskumppaneita. Vientikaupassa ja matkailussa luomu koetaan markkinavaltiksi ja takeeksi laadusta.

Luonnontuotteet mielletään usein luomuksi sellaisenaan. Virallisesti ne ovat luomua vasta silloin, kun niillä on luomusertifiointi. Suomessa on noin 12 miljoonaa hehtaaria luomukeruualaa.  Määrä on noin 30 % koko maailman luomukeruualasta, ja noin 40 % Suomen maapinta-alasta. Pääosa luomukeruualueista sijaitsee Lapissa, Kainuussa ja Koillismaalla. Lapin metsäpinta-alasta onkin 99 % mukana luomusertifioinnissa. Koko Suomen maapinta-alasta olisi mahdollista sertifioida luomuun peräti 87 %, sillä sertifioinnin estäviä metsänhoitotoimenpiteitä toteutetaan erittäin vähän. Etelä-Savossa luomukriteereitä täyttämättömiä metsiä, joita koskee ns. kolmen vuoden karenssi, on 50 000 hehtaaria eli metsäpinta-alasta alle 5 %.  

Luomukeruuta rajoittavia ja siten luomusertifioinnin estäviä toimenpiteitä ovat kemiallinen juurikäävän torjunta, kemiallinen metsälannoitus ja kemiallinen heinäntorjunta. Kantokäsittelyaineena ei voi käyttää ureaa. Luomussa on hyväksytty kantokäsittely harmaaorvakalla sekä luomukasvintuotannossa hyväksyttyjen lannoitteiden käyttö, kuten mm. tuhkalannoitus.

Luomumetsäsertifiointi ei estä alueiden virkistys- tai talouskäyttöä. Luomusertifiointi ei vaikuta jokamiehenoikeuksiin, mutta luomukarttatietojen luovuttamisesta ja luomusertifioinnin hyödyntämisestä voi metsänomistaja sopia esimerkiksi marja- tai matkailuyrittäjän kanssa. Erikoiskeruutuotteet, kuten mahla, pakuri, pihka eivät kuulu jokamiehen-oikeuksien piiriin, vaan keruuseen on aina saatava maanomistajan lupa. Jos metsänomistaja ei halua niitä itse hyödyntää, hän voi sopia keruuoikeudesta ja korvauksesta kerääjän kanssa. Monet erikoiskeruutuotteet ovat nykyisin kysyttyjä mm. kosmetiikan raaka-aineina.

Metsien luomusertifiointia haetaan ELY-keskukselta ja tilalla tehdään luomutarkastus, jonka jälkeen metsät voidaan hyväksyä virallisesti luomukeruualueeksi. Luomukeruualueet tarkastetaan vuosittain. Metsäomistaja eli kunta hakee itse liittymistä valvontaan ja siitä peritään liittymismaksu (110 €) ja vuosittain tehtävän Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastuksen perusmaksu (140 €) sekä aikaperusteinen tarkastusmaksu (91 €/h). Liittymisen jälkeen vuosimaksu on noin 300 euroa, riippuen vuositarkastuksen kestosta.

Puumalan kunnan omistamien metsien karttakuva on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että

  1. kunta kartoittaa luomusertifiointiin sopivat keruualueet omistamiltaan metsätiloilta, joiden pinta-ala on yhteensä n. 820 ha ja
  2. sopivat keruualueet liitetään luomuvalvontaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marja Pulkkinen / Etelä-Savon ELY-keskus, tekninen toimi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00