Kunnanhallitus, kokous 15.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Lausuntopyyntö Joroisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi

PuuDno-2018-9

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Joroisten kunta teki ehdotuksen sen siirtämisestä Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Savon maakuntaan 22.10.2018.

Valtionvarainministeriö pyysi mm. Puumalan kunnalta lausuntoa Joroisten kunnan ehdotuksesta maakuntajaon muuttamiseksi 8.11.2018. Tuolloin odotettiin, että eduskunta säätää uuden maakuntajakolain ja samalla siirtää lainsäädännössä suoraan Joroisen Pohjois-Savon maakuntaan.

Tilanne on muuttunut, kun maakuntajakouudistusta koskevat hallituksen esitykset tulevat raukeamaan ja uutta maakuntajakoa ei säädetä laissa. Tilanteen muututtua olennaisesti annettuja lausuntoja ei enää voida käyttää maakuntajakoa koskevan päätöksen perusteena. Tämän vuoksi valtionvarainministeriö varaa tahoille, joilta lausunto pyydettiin, tilaisuuden antaa uusi lausunto.

Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakuntajakolain (1159/1997) kriteereihin. Lain 1 §:n 1 momentin mukaan maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Lain perustelujen mukaan maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alaisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset alueet.

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtionvarainministeriölle viimeistään perjantaina 3.5.2019 osoitteeseen valtionvarainministerio@vm.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtionvarainministeriölle seuraavanlaisen lausunnon:

Puumalan kunta ei puolla Joroisten kunnan siirtymistä Pohjois-Savon maakuntaan. Joroinen kuuluu erikoissairaanhoidon osalta sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavaan Essote-kuntayhtymään. Lisäksi Joroinen on mukana esim. RaJuPuSu Leader-toimintaryhmässä. Joroinen on tärkeä osa Etelä-Savon toiminnallista kokonaisuutta. Maakunnan vaihtaminen vaikeuttaisi yhteistoimintaa Etelä-Savon maakuntaliitossa ja kuntien välillä sekä heikentäisi maakunnan väestöpohjaa yli 4 700 henkilöllä. Siirtymisellä olisi myös taloudellisia vaikutuksia maakuntaliiton toimintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö, Joroisten kunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.