Kunnanhallitus, kokous 15.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Lausuntopyyntö Heinäveden kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi

PuuDno-2018-9

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Heinäveden kunta teki ehdotuksen sen siirtämisestä Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaan 17.9.2018.

Valtionvarainministeriö pyysimm. Puumalan kunnalta lausuntoa Heinäveden kunnan ehdotuksesta maakuntajaon muuttamiseksi 8.11.2018. Tuolloin odotettiin, että Eduskunta säätää uuden maakuntajakolain ja samalla siirtää lainsäädännössä suoraan Heinäveden Pohjois-Karjalan maakuntaan.

Tilanne on muuttunut, kun maakuntauudistusta koskevat hallituksen esitykset tulevat raukeamaan ja uutta maakuntajakoa ei säädetä laissa. Tilanteen muututtua olennaisesti annettuja lausuntoja ei enää voida käyttää maakuntajakoa koskevan päätöksenteon perusteena. Tämän vuoksi valtionvarainministeriö varaa tahoille, joilta lausunto pyydettiin, tilaisuuden antaa uusi lausunto.

Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakuntajakolain (1159/1997) kriteereihin. Lain 1 §:n 1 momentin mukaan maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudelisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Lain perustelujen mukaan maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alaisiin kuntayhtiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet.

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtionvarainministeriölle viimeistään perjantaina 3.5.2019 osoitteeseen valtionvarainministerio@vm.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtionvarainministeriölle seuraavanlaisen lausunnon:

Puumalan kunta ei puolla Heinäveden siirtymistä Pohjois-Karjalan maakuntaan. Nykyinen maakuntajako ei ole esteenä Heinäveden osallistumiselle esimerkiksi Siun soten toimintaan Pohjois-Karjalassa. Heinäveden siirtyminen Pohjois-Karjalaan vaikeuttaisi Etelä- Savon kuntien yhteistoimintaa ja aiheuttaisi kustannuksia. Lisäksi siirtymä heikentäisi Etelä-Savon väestöpohjaa n. 3 300 henkilöllä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö, Heinäveden kunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.