Kunnanhallitus, kokous 15.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Hallintosäännön päivittäminen

PuuDno-2016-229

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on on hyväksynyt 12.12.2016 § 50 hallintosäännön, jota on päivitetty edellisen kerran 24.9.2018. Nyt on tullut tarve päivittää hallintosääntöä koskien mm. yksityisteitä, vaikuttamiselimiä ja sijaistuksia. 

Tekninen lautakunta on käsitellyt 12.3.2019 §18 hallintosäännön muutoksia yksityisteiden ja poikkeamisvallan osalta ja esittänyt sen pohjalta muutoksia kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäviksi. 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain mukaan kunnan tielautakuntana toiminut teknisen lautakunnan toimitusjaosto on lakkautettu. Tätä koskevat tekstit poistetaan hallintosäännöstä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista poikkeamistoimivaltaa on tarpeen selkeyttää, koska mm. eri kaavatasoilla olevien keskenään samanlaisten poikkeamislupien päätösvaltaa on ollut sekä kunnanhallituksella että teknisellä lautakunnalla. Tämä johtuu enimmäkseen siitä, että ELY-keskuksen poikkeamisvaltaa siirrettiin kunnille 1.4.2016, ja tuolloin kaikki entiset ELY-keskuksen päätökset siirrettiin kunnanhallitukselle.

Päätösvaltaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnanhallitus päättäisi strategisista asioista (esim. käyttötarkoituksen muutokset) ja tekninen lautakunta rakennusteknisistä asioista (esim. rakennusoikeuden merkittävä ylitys). Lisäksi toimivaltaa on delegoitu viranhaltijalle siten, että teknisellä johtajalla olisi osa päätösvallasta teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan päätösten välissä. Näin päätöksenteko tapahtuisi nopeammin ja toimielinten roolit olisivat selkeämmät kuin nyt.

Lisäksi hallintosääntöön ehdotetaan muutoksia siten, että nuorisovaltuuston erillisen johtosäännön sisällöt tulisivat kunnan hallintosääntöön vaikuttamiselimien alle. Myös vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön sisällöt ehdotetaan lisättäväksi hallintosääntöön.

Muutokset on yksityiskohtaisesti esitetty liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää muuttaa hallintosääntöä 1.6.2019 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.