Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Puumalan kunnan hyvinvointikertomus- ja suunnitelma valtuustokaudelle 2017 - 2021

PuuDno-2017-19

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Terveydenhuoltolain 12 § mukaan valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Puumalan osalta kertomus on viimeksi tehty vuonna 2013.

Kertomuksessa käydään läpi useita eri indikaattoreita eri väestöryhmien osalta sekä kunnan talouden ja elinvoiman osalta. Keskeisimmät huomiot liittyvät seuraaviin asioihin:

Hyvää kehitystä on tapahtunut:

Kunnan taloudellinen tilanne on parantunut selvästi
Muuttoliike on parantunut selvästi keskipitkällä aikavälillä tarkasteltuna.
Koulutustaso on noussut selvästi
Eläkeläisten tulotaso on kokonaisuutena kehittynyt hyvin, mutta täyttä kansaneläkettä saavien määrä on pysynyt silti aiemmalla tasolla.
Varhaiskasvatuksen käyttö on yleistynyt, mikä viittaa mm. hyvään työllisyystilanteeseen
Väestön sairastavuus on vähentynyt
 

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää seuraaviin asioihin:

Väestön lukumäärä vähenee edelleen alhaisen syntyvyyden vuoksi
Lasten määrä on vertailukuntiin nähden pieni. Lapsiperheitä tulee houkutella Puumalaan edelleen.
Yksinhuoltajien määrä on kasvanut
Pitkäaikaistyöttömien määrä ja osuus työttömistä on kasvanut
Väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt
Muistisairauksien hoitoon ja erityisesti ennaltaehkäisyyn tulee panostaa nykyistä enemmän
Verenkiertoelinten sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä huomiota erityisesti työ- ja eläkeikäisten osalta. Kunnan rooli esimerkiksi liikuntapalveluissa on tärkeä.
Ikäihmisten koordinaatiokykyyn ja liikkumiseen on edelleen panostettava.
Eläkeläisten osalta tulonjako on aiempaa epätasaisempaa. Tämä on syytä huomioida palvelutarjonnassa.
Vieraskielisten integrointi yhteiskuntaan on entistä tärkeämpää, vaikka määrät Puumalassa ovatkin vielä varsin maltillisia.

Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma vuosille 2017 - 2020 liitteenä 1.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Puumalan kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2017-2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.