Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Kunnanjohtaja Matias Hildenin hakemus virkavapaasta ajalle 4.9.2017 - 30.4.2019

PuuDno-2017-34

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Matias Hilden on anonut 8.8.2017 päivätyllä kirjeellä virkavapautta Puumalan kunnanjohtajan virasta ajalle 4.9.2017 - 30.4.2019. Kunnanjohtaja Hilden on nimitetty kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustajan tehtävään.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26-28 § mukaan viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain. Virkavapaata on haettava kirjallisesti, jollei muualla tosin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty.

Puumalan kunta on kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen V luvun 12 § 3. momentin mukaisesti hyväksynyt 26.3.2012 § 50 yhdenmukaiset käytännöt, joiden mukaan harkinnanvaraista työ- ja virkavapaata voidaan myöntää toiseen työpaikkaan määräaikaisesti siirtyvälle vain, mikäli määräaikaisesta tehtävästä voidaan katsoa olevan hyötyä henkilön osaamiselle hänen palatessaan takaisin Puumalan kunnan palvelukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. erikoistumista tai nykyisiä työtehtäviä haastavampia työtehtäviä. Vapaa voidaan edellä mainitussa tilanteessa myöntää myös henkilökohtaisesta ja tarpeeseen tosiasiallisesti vaikuttavasta syystä, joka voi olla esimerkiksi hakijan puolison määräaikainen työkomennus toiselle paikkakunnalle.

Puumalan kunnan hallintosäännön 25 §:n mukaan vastuuhenkilöiden yli 3 kk:n mittaisen vapaan myöntää se, joka tekee henkilövalinnan.
Puumalan kunnan hallintosäännön 23 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta.

 

Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Kautonen, Kunnanhallituksen pj.

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:Valtuusto päättää myöntää kunnanjohtaja Matias Hildenille virkavapaan ajalle 4.9.2017 - 30.4.2019.

 

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.