Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Kunnanhallituksen vastine vuoden 2016 arviointikertomukseen

PuuDno-2016-246

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan valmistelemassa ja kunnanvaltuuston 12.6.2017 käsittelemässä arviointikertomuksessa on pyydetty kunnanhallitukselta vastinetta 30.9.2017 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle arviointikertomukseen seuraavat vastineet ja saattaa ne myös valtuuston tietoon.

 Onko vuoden 2017 talousarviossa huomioitu erilaisten tapahtumien vaikuttavuuden seuranta ja kävijöiden tilastointi?

Valtuusto ei juuri ole talousarviossa asettanut tavoitteita tapahtumatarjonnan yleisömäärille tai niiden seurannalle. Pääsymaksullisista tapahtumista ja kohteista löytyy toki tarkka seuranta. Kunnan järjestämien tapahtumien seurantaan voitaisiin kiinnittää erityisesti huomiota esimerkiksi sisäisen valvonnan raportin yhteydessä, ja laatia nykyistä parempi malli aktiiviselle seurannalle.

 

Uusia yrityksiä on suunnitteilla ja aloittamassa sekä kehitysvaiheessa. Onko osa-aikaisella yrityskehittäjällä riittävästi aikaa ja resursseja elinkeinoelämän laajamittaiseen ja tulokselliseen koordinointiin, kehittämiseen ja neuvontaan?

Yrityskehittäjän työpanosta on ostettu kuntaan Miset Oy:n purkautumisen jälkeen, aluksi määräaikaisena ja sen jälkeen toistaiseksi. Yrityskehittäjän tehtävänä on tarjota kunnan yrittäjille luottamuksellista sparraus- ym. apua, sekä omalta osaltaan edistää myös uuden yritystoiminnan kehittymistä kuntaan.

Toki olisi suotavaa, että entistä enemmän voitaisiin panostaa Puumalan aktiiviseen markkinointiin ympäri Suomen. Erityisesti sähköisen markkinoinnin osalta voitaisiin varmasti tehdä enemmän kuin nyt tehdään.

 

Osassa toteutumista on vanhaa tietoa ja joidenkin mittareiden tarkoitusta on vaikea ymmärtää. Millaisilla kunnan toimenpiteillä voidaan esimerkiksi vaikuttaa toimeentulotukiasiakkaiden määrään?

Mittareissa käytetään aina viimeisintä luotettavaa tunnuslukua, ja pääsääntöisesti tunnuslukuja, jotka ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia muihin kuntiin nähden. Esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaiden tilastointi julkistetaan lopullisesti vasta 11 kuukautta kalenterivuoden päättymisestä. Työssäkäyntitilastot (työpaikkaomavaraisuus) ovat puolestaan jo julkistettaessa kaksi vuotta vanhoja.

Strategian mittareissa on tarkoituksella painotettu mittareita, jotka kunnan toiminnan sijaan kuvaavat alueen yleistä kehitystä. Nämä mittarit ovat omiaan tuomaan esiin kunnan omien toimien tarpeita, ja erityisen tärkeänä vastaavana analyysina toimii valtuustokausittain laadittava hyvinvointikertomus. Käytännön tavoitteita on puolestaan sisällytetty enemmän vuotuisiin kärkitavoitteisiin ja tunnuslukuihin.

Esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaiden määrä on monella tapaa hyvä mittari kuvaamaan alueen työllisyyden ja asukkaiden aineellisen hyvinvoinnin kehittymistä. Esimerkiksi kunnan työllisyydenhoito, asumispalvelut, päivähoitomaksujen tasot ym. ovat kaikki omiaan vaikuttamaan toimeentulotukimenojen määrään. Vaikka perustoimeentulotuki siirtyikin KELA:n vastuulle 1.1.2017, on mittari edelleen erittäin käyttökelpoinen kunnan kehityksen ja kunnan asukkaiden hyvinvoinnin kuvaajana.

 

Miten kunnassa nähdään asuntojen tarpeen kehittyminen, kun Kiinteistö Oy Puumalan Liikekeskuksen toimitilojenkin käyttötarkoitusta on muutettu mahdolliseen asuinkäyttöön.

Kunnan oman asuntokannan (suora omistus ja KOY Puumalan Vuokratalot) osalta käyttöaste on pysynyt korkeana, ja vuokraustoiminta on siten ollut viime vuosina myös taloudellisesti tuottavaa. Asukkaiden tarpeiden muuttuminen on kuitenkin vaikuttanut siihen, että erityisesti isompia asuntoja on vapaana, tosin näitäkin vain muutamia.

15.11.2016 kunnassa oli tyhjänä vain 5 ARA-vuokra-asuntoa, mikä oli 4,4 % kunnan ARA-asuntokannasta. Kunnan ARA-indeksi oli 9,9, mikä oli maakunnan kuntien toiseksi korkein Mikkelin jälkeen, ja tarkoittaa siten, että kunnan asuntotilanne ei ole ainakaan maakunnallisesti tarkasteltuna liian kova, joskin kunnan rooli vuokranantajana on Puumalassa nykyisin hallitseva. Kunnan asuntokanta näyttää siten tällä hetkellä olevan kutakuinkin kohtuullisella tasolla, ainakin maakunnan muihin kuntiin verrattaessa.

Puumalan Liikekeskuksen osalta yhtiöjärjestystä on muutettu siten, että liiketiloja voidaan tarvittaessa ottaa myös asuinkäyttöön, tosin tällaista ei ole juuri nyt vireillä. Aiemmin pitkään tyhjillään ollut ns. vanhan verotoimiston tila on saanut uuden vuokralaisen Jalkapuuteatterista. Tämä tila olisi voinut olla yksi mahdollinen muutoskohde.

Asuntokannan ajantasaisena pitäminen vaatii kuitenkin toimia jatkossakin. Erityisesti pienimpien asuntojen osalta asuntojen kunto on syytä pitää nykyvaatimuksia vastaavana. Maa- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa on myös esitetty mm. joidenkin huonokuntoisimpien asuntojen purkamista.

 

Tarkastuslautakunta haluaisi tietää kenen vastuulla Puumalan kunnassa on sote-palveluiden jatkuva seuranta ja mahdollisiin epäkohtiin puuttuminen, ja kenen puoleen kuntalainen tai terveydenhuollon työntekijä voi kääntyä havaitessaan näissä palveluissa puutteita tai ongelmia?

Puumalan sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu on 1.1.2017 alkaen ollut ESSOTE:lla. Kunnan organisaatiossa sote-asiat kuuluvat nyt kunnanhallituksen vastuualueelle ja kunnanjohtaja on vastuuhenkilö. Seuranta perustuu lähinnä vuorovaikutukseen paikallisten esimiesten sekä kuntayhtymän vastuuhenkilöiden kanssa ja ESSOTE:n neuvottelukuntaan osallistumiseen.

Kuntalaisen ja työntekijöiden osalta reklamointi tapahtuu aina ensisijaisesti ESSOTE:n suuntaan ja esimerkiksi ao. esimiehelle. Asiakas voi aina ottaa yhteyttä myös potilas- ja sosiaaliasiamieheen. Myös kunnanjohtajaan voi aina ottaa yhteyttä epäkohdista. Kunnan tavoitteena on varmistaa, että paikkakunnalla on tarpeita vastaavat, kustannustehokkaasti tuotetut sote-palvelut.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, valtuusto