Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Kunnan hankintaohjeet 1.9.2017 alkaen

PuuDno-2017-19

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Hankintalaki on uudistettu ja uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) on tullut pääosiltaan voimaan vuoden 2017 alussa.

Kunnan hankintaohjeet ovat vuodelta 2008. Hankintaohjeet on uusittu vastaamaan hankintalain muuttuneita menettelytapoja.

Uusien hankintaohjeiden painotuksena on ollut esimiesten hankintaosaamisen edistäminen ja yhteisten hankintaperiaatteiden määrittely. Hankintaperiaatteiden 4 kärkeä ovat seuraavat:

  1. Hankintaprosessit hoidetaan läpinäkyvästi ja lainmukaisesti, kunnan etu varmistaen.
  2. Hankintojen kilpailuttamisessa tulee painottaa tekijöitä, jotka mahdollistavat mahdollisimman laajan ja kattavan kilpailun.
  3. Hankinnat toteutetaan siten, että ne kohtelevat tasapuolisesti yrittäjiä ja yrityksiä.
  4. Hankintaprosesseissa huomioidaan paikalliset kilpailuolosuhteet aina kun mahdollista. Valmistelussa tulee aina varmistaa, että paikallisilla yrityksillä säilyy realistiset mahdollisuudet hankinnan toteuttamiseen. Paikallisten tarjoajien puuttuessa voidaan hankinnoissa tukeutua esimerkiksi yhteishankintayksiköihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnalle uudet hankintaohjeet liitteen mukaisesti, ja määrää niiden tulevan voimaan 1.9.2017.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiehet