Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Haukkoniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

PuuDno-2017-172

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistöjen Tuulenpesä 623-418-3-253, Tuulentupa 623-418-3-272, Tuulasrinne 623-418-3-122 ja Tuulasranta 623-418-3-121 omistajat ovat teettäneet ehdotuksen Haukkoniemen ranta-asemakaavan kumoamiseksi em. kiinteistöillä. Kumoamista haetaan, koska kiinteistöjaotus ei ole ranta-asemakaavan mukainen. Tammovedellä sijaitsevalla suunnittelualueella on voimassa 26.5.1980 ja 24.5.2004 hyväksytyt ranta-asemakaavat.

Kumottavan ranta-asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu 24.5.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan valmisteluaineisto ja kaavaehdotus ovat olleet nähtävillä 24.5. – 26.6.2017. Lausuntoja tai muistutuksia ei ole jätetty.

Ranta-asemakaavan kumoamisella poistetaan kaavasta 3 RA-rakennuspaikkaa; yhteensä 1,8 ha. Ranta-asemakaavassa rakennusoikeutta oli yhteensä 690 k-m2. Lisäksi kumotaan 0,47 ha:n suuruinen metsätalousalue. Kunnanvaltuuston 8.12.2014 § 31 hyväksymässä Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavassa rakennusoikeudet on ryhmitelty toteutuneen kiinteistöjaotuksen mukaisesti. Kiinteistölle Tuulasrinne 3-122 on osoitettu lomarakennuspaikka 300 k-m2 rakennusoikeudella.  Kiinteistöille Tuulenpesä 3-253 ja Tuulentupa 3-272 on osoitettu 150 k-m2 rakennusoikeudella olevat lomarakennuspaikat. Ranta-asemakaavan kumoamisella kokonaisrakennusoikeutta poistuu alueelta yhteensä 90 k-m2.

Ranta-asemakaavan kumoamisen jälkeen alueelle tulee voimaan Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaava.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu­raavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 3.7.2017 päivätyn Haukkoniemen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.