Kunnanhallitus, kokous 14.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Haapaselän osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen

PuuDno-2017-52

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta päivittää osayleiskaavoja tarpeen mukaan samassa järjestyksessä kuin osayleiskaavat on laadittu.

Haapaselän osayleiskaavan päivityksen suunnittelualueena on 18.3.2002 hyväksytyn Haapaselän osayleiskaavan mukainen alue. Kaava-alueeseen kuuluu Saimaan vesistön lisäksi myös sisäjärvet Ryhäläntien itäpuolelta, Viljakansaaren länsiosasta ja Partalansaaresta.

Kaavan päivittäminen on toteutettu voimassa olevan kaavan tavoitteiden ja mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Voimassa olevaa yleiskaavaa ei ole muutettu, ellei muuttamiseen ole ollut jokin erityinen syy. Rakennuspaikkojen lukumäärää ei ole muutettu. Maanomistajilla on ollut mahdollisuus hakea kaavamuutoksia. Maanomistajien hakemuksesta tehtävistä kaavamuutoksista peritään maksu. Yleiskaava ei ole voimassa niillä alueilla, joilla on ranta-asemakaava. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa uutta tai muutettaessa aiemmin voimaan tullutta ranta-asemakaavaa.

Kaavaan on tehty viranomaisten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia. Luonnonsuojelulakiin perustuvat rakennuspaikkojen siirto- ja korvausesitykset sisältyvät kaavaehdotukseen. Yhtä rakennuspaikkaa ehdotetaan siirrettäväksi Haapaselältä Taajamayleiskaavan alueelle Koskenselälle.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 30.3. – 3.5.2017.

Kaavakartat, kaavamääräykset, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seu­raavan ehdotuksen: Valtuusto päättää maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväk­syä 11.7.2017 päivätyn Haapaselän osayleiskaavan päivityksen.

 

Kunnanvaltuuston pj. Unto Pasanen (palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi), valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki Luukkonen (osallisuusjäävi), kunnanhallituksen jäsenet Antti Kasanen (osallisuusjäävi) ja Minna Korhonen (yhteisöjäävi) poistuivat kokouksesta esteellisinä tämä pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.