Kunnanhallitus, kokous 13.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Puumalan kunnan kannanotto ESSOTE:n vuoden 2019 talousarvion muuttamiseen

PuuDno-2019-116

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) hallitus on kokouksessaan 11.4.2019 päättänyt, että ESSOTE:n vuoden 2019 talousarvioon tehdään muutoksia kuntayhtymän valtuuston kesäkuun kokouksessa. Nykyisessä talousarviossa jäsenkuntien maksuosuuksiksi on arvioitu 309,9 miljoonaa euroa ja hallitus ehdottaa tämän kasvattamista 325,2 miljoonaan euroon. Vaikka kasvu aiemmasta talousarviosta on merkittävä, niin vuoden 2018 tilinpäätökseen nähden nousua on vain 1,7 prosenttia, mikä olisi vähemmän kuin kuntien kustannustason (peruspalvelujen hintaindeksi) arvioidaan tänä vuonna kasvavan. Puumalan osalta nykyisen talousarvion maksuosuudeksi on arvioitu 9,25 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 ESSOTE:n toimintakulut kasvoivat peräti 5,3 prosenttia, yli 18 miljoonaa euroa. Tästä kasvusta noin 16 miljoonaa euroa perittiin perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta, joten menokasvu oli siten pitkälti myös reaalista. Menokasvu ylitti kuntien ja kuntayhtymien valtakunnallisen keskimääräisen menokasvun, jonka arvioidaan olleen noin 3,4 prosenttia.

Vuosina 2016 ja 2017 ESSOTE:n alueen kuntien sote-menot ovat olleet THL:n mukaan asukkaiden tarpeisiin nähden hieman maan keskiarvoa pienemmät. Mikäli Pieksämäki, joka edelleen järjestää perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen itse, jätetään huomiotta, voidaan todeta kustannustason olevan alueella varsin edullinen muuhun maahan nähden. Puumalassa menot olivat v. 2017 vain 90 % maan keskiarvosta, kun ne vielä vuosikymmenen alkupuolella olivat selvästi muuta maata korkeammat. Vastaavaa kehitystä on tapahtunut myös muilla alueen kunnilla.

V. 2018 tiedot valmistuvat vasta myöhemmin, mutta on todennäköistä, että tilanne on nyt heikentynyt, varsinkin kun huomioidaan alueen väestön väheneminen. Vuosi 2018 oli kuitenkin vasta ESSOTE:n toinen toimintavuosi, joten kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei toiminnan tuloksellisuudesta voida tehdä. On kuitenkin selvää, ettei alueen kuntien talous kestä yli 5 prosentin menokasvua. On kuitenkin myös todettava, että useimpien kuntien verokehitys oli tilitysteknisistä syistä vuonna 2018 negatiivinen ja v. 2019 verotulojen voidaan arvioida kasvavan tästä syystä tavanomaista nopeammin.

Puumalan osalta maksuosuus kasvoi viime vuonna noin 200 000 eurolla, mikä oli muihin kuntiin nähden maltillinen, joskin siltikin Puumalassakin korkeampi kuin tavanomaisesti aiempina vuosina.

Oheismateriaalina ESSOTE:n talous- ja muutosohjelman muutoksen luonnos.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Puumalan kunnanhallitus päättää antaa ESSOTE:n talousarvion muuttamisesta seuraavan lausunnon:

1. Puumalan kunta katsoo, että ESSOTE:n hallituksen ehdotus jäsenkuntien maksuosuuksiksi ja talousarvion avaamiseksi ei ole toivottava, mutta pitää sitä kuitenkin realistisena ja siten välttämättömänä, huomioiden v. 2018 toteutuneet kustannukset ja tänä vuonna odotettavissa olevan kustannustason nousun.

2. Olennaista on, että ESSOTE:n toimintamenojen kasvu pysyy jatkossa maltillisena. Alueen väestökehitys ja toisaalta asukkaiden ikääntyminen huomioiden kestävänä tasona voidaan pitää sitä, että menot kasvaisivat enintään samaa tahtia kuin kuntien peruspalvelujen hintaindeksi. Tämä tulisi ottaa ESSOTE:n taloudellisen ohjauksen raamiksi ja sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteeksi kiinteän prosenttiluvun (2 prosenttia) sijaan. Tällaiseen menokasvuun tulee kaikkien osapuolten sitoutua.

3. Erikoissairaanhoidon ja keskitettyjen palvelujen osalta on tärkeää, että kustannuskehitys pysyy maltillisena, toimintaa järkevöitetään ja siten yksikkökustannusten kasvu pysyy hallinnassa. ESSOTE:n valmistelema yhteinen liikelaitoskuntayhtymä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on tällä hetkellä erittäin huonosti sovitettavissa nykyisen erikoissairaanhoidon valinnanvapauslainsäädännön ja toisaalta näköpiirissä olevan sote-uudistuksen kannalta, eikä sen positiivisesta kustannushyödyistä ole näyttöjä. Yhteistyötä muiden sairaanhoitopiirien kanssa tulisi siten mieluummin tehdä ennenkaikkea sopimuspohjaisesti ja skaalaetuja hakea  laajemmalla yhteistyöllä mieluiten koko Itä-Suomen ERVA-alueella. Liikelaitoskuntayhtymä rikkoisi myös sote-integraation, joka oli pääsyy ESSOTE:n perustamiselle.

4. Puumalan kunta katsoo, että Puumalan sote-palvelujen kustannustaso on tällä hetkellä kestävä, eikä tarvetta menojen vähentämiselle ole, vaan yllä mainittu kustannustason nousua vastaava menokehitys on riittävä. Paikallisten sote-palvelujen taso tulee pitää siten ennallaan. Yhdessä järkeväksi katsottuja muutoksia voidaan ja tulee kuitenkin toteuttaa edelleen mikäli ne parantavat palvelujen tuloksellisuutta. Kunta ei kuitenkaan näe minkäänlaista tarvetta palvelutason heikentämiseen kustannusten säästämisen vuoksi. Tämä ei sulje pois sitä tosiseikkaa, että joillain muilla kunnilla tilanne voi paikallisesti olla toinen. Ensisijaisesti ESSOTE:n tulee keskittyä kustannuskehityksen hillitsemiseen yhdessä kuntien kanssa.

5. ESSOTE:n investointien osalta on oltava pidättyväinen ja keskittyä sellaisiin investointeihin, jotka ovat välttämättömiä tai joiden voidaan varmasti osoittaa pienentävän kuntayhtymän käyttötalousmenoja.

6. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi olisi tärkeää, että ESSOTE avaisi ostolaskutietonsa julkisesti internetiin koko konsernin osalta kuten useat kunnat, ml. Puumala, ovat aiemmin tehneet.

7. Kuntien ja kuntayhtymän välillä vallitsee selvä luottamuspula, joka vaikuttaa kielteisesti kansalaisten palveluihin ja koko alueen kehitykseen. Ongelman ratkaisemiseminen edellyttää ulkopuolista selvitysryhmää, joka analysoi ongelmien syyt ja valmistelee keinot, joilla luottamus voidaan palauttaa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ESSOTE

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.