Kunnanhallitus, kokous 13.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Hallintopalvelujen toimialan laskujen hyväksymisoikeuksien muutokset vuodelle 2019

PuuDno-2019-22

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa. 

Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla henkilö, joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintopalvelujen toimialan laskujen ja menotositteiden hyväksyjät vuodelle 2019 seuraavasti:

Vastuualue Hyväksyjä
Vaalit vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin
Valtuusto, kunnanhallitus, sosiaali- terveyspalvelut, elinvoimapalvelut. vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin
Tarkastuslautakunta asuntosihteeri Leena Torvinen, hänen poissa ollessa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Irja Piskonen
Hallinto- ja talouspalvelut hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti, hänen poissa ollessa vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva

Kunnanjohtajan laskujen hyväksyjä on kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Edellä olevan lisäksi vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvalla on oikeus hyväksyä kaikki hallintopalvelujen toimialan laskut mukaan lukien kunnanhallituksen investointien ja rahoituksen laskut. Vastaava oikeus on vs. kunnanjohtajan poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julinilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvan viransijaisuuden loputtua on hallintopalvelujen toimialan laskujen hyväksymisoikeuksiin tehtävä tästä johtuvat muutokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallintopalvelujen toimialan laskujen ja menotositteiden hyväksyjät 1.5.2019 lukien seuraavasti:

Vastuualue Hyväksyjä
Vaalit kunnanjohtaja Matias Hilden, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin

Valtuusto, kunnanhallitus, sosiaali- ja terveyspalvelut, elinvoimapalvelut.

kunnanjohtaja Matias Hilden, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin
Tarkastuslautakunta

asuntosihteeri Leena Torvinen, hänen poissa ollessa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Irja Piskonen

Hallinto- ja talouspalvelut

hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti, hänen poissa ollessa kunnanjohtaja Matias Hilden


Kunnanjohtajan laskujen hyväksyjä on kunnanhallituksen puheenjohtaja. Edellä olevan lisäksi kunnanjohtaja Matias Hildenillä on oikeus hyväksyä kaikki hallintopalvelujen toimialan laskut mukaan lukien kunnanhallituksen investointien ja
rahoituksen laskut. Vastaava oikeus on kunnanjohtajan poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julinilla.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanjohtaja, palvelujohtaja, asuntosihteeri, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, hallintopäällikkö, talouspalvelut, asiointipiste

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00