Kunnanhallitus, kokous 13.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Edustajien valinta valtakunnalliseen saaristo-, rannikko- ja vesistöalueseminaariin 3.-4.6.2019 Asikkalaan

PuuDno-2019-27

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Saaristoasiain neuvottelukunta, Asikkalan kunta ja Päijät-Hämeen liitto järjestävät valtakunnallisen saaristo-, rannikko- ja vesistöseminaarin Asikkalassa 3.-4.6.2019.

Seminaarin teemana on yhteistyöllä myötätuulta saaristo-, rannikko- ja vesistöalueille: Mitkä ovat saariston tulevaisuuden näkymät ja miten niihin pitäisi vaikuttaa? Miten hyödyntää tehokkaammin yhteistyötä ja muiden hyviä kokemuksia?

Seminaari tarjoilee aihepiirin viimeisimmän tiedon, vertaiskokemuksia ja yhdessä oppimista. Seminaarissa kuullaan myös puheenvuoroja saariston ajankohtaisista asioista. Tänä vuonna ohjelmaan on varattu runsaasti aikaa verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää valita edustajansa saaristo-, rannikko- ja vesistöseminaariin Asikkalaan 3.-4.6.2019.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti valita edustajakseen saaristo-, rannikko- ja vesistöseminaariin valtuuston pj. Unto Pasasen, valtuuston I varapj. Erkki Luukkosen, kunnanhallituksen pj. Harri Kautosen, jäsen Olli Luukkosen, jäsen Laura Pitkosen ja kunnanjohtaja Matias Hildenin.

Tiedoksi

Valitut edustajat, Saaristoasiain neuvottelukunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00