Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Lausunto luonnoksesta kuntien taloustietoja koskevaksi lainsäädännöksi

PuuDno-2019-162

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö on lähettänyt Puumalan kunnalle lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen tuottamisesta ja raportoinnista. Esitys sisältää ehdotukset lainsäädännön muutoksista, jotka ovat edellytyksenä kuntien ja kuntayhtymien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun mallin toteuttamiselle.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia, valtiokonttorista annettua lakia sekä kuntien taloustietojen tuottamista ja toimittamista koskevaa erityislainsäädäntöä. Malli perustuu Kuntatieto-ohjelman yhteydessä tehtyyn valmisteluun.

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että kuntien valtionohjaukseen sekä kuntien omaan käyttöön talouden seurannassa ja ohjauksessa saadaan luotettavaa, ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa kuntien taloustiedon tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja ja vähentää kunnille raportoinnista aiheutuvia kustannuksia.

Uusi toimintamalli korvaisi vaiheittain vuotta 2021 koskevista tiedoista alkaen Tilastokeskuksen tilastolain nojalla tekemän kuntien ja kuntayhtymien taloustietoja koskevan tiedonkeruun ja sisältäisi jatkossa myös muun säännöllisesti kerättävän taloustiedon. Tarkoituksena on, että samojen tietojen päällekkäisestä keräämisestä luovutaan. Tarkoituksena on myös, että manuaalisesta lomakepohjaisesta tiedonkeruusta siirrytään automaattiseen taloustiedon raportointiin, jossa tieto toimitetaan yhteisesti hyödynnettävässä muodossa suoraan kuntien ja kuntayhtymien taloustietojärjestelmästä.

Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu kesällä 2018 lausunnoilla olleen kuntien ja maakuntien taloustietojen raportointia koskevan esitysluonnoksen pohjalta valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden yhteistyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2019. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2020.

Lausuntoaika päättyy 6.9.2019. Luonnos hallituksen esitykseksi oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa varsinaisesta hallituksen esityksestä. Puumalan kunta pyytää kuitenkin jatkovalmistelussa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että kuntien toimittamat tiedot saatetaan mahdollisimman avoimesti ja helppotoimisesti kansalaisten käytettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö