Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Lausunto Fingrid Oyj lunastuslupahakemuksesta

PuuDno-2019-156

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Fingrid Oyj pyytää Puumalan kunnalta lunastuslain 8 §:n mukaista lausuntoa Imatra-Huutokoski 110 kV voimajohdon uusimista koskevasta lunastus- ja ennakkohaltuunottolupahakemuksesta.

Fingrid Oyj hakee Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/77) mukaista lunastuslupaa voimansiirtojohtoa varten tarvittavan kiinteistöjen käyttöoikeuden pysyvään supistamiseen. Hakemuksen perustelujen mukaan voimajohdon uusiminen on tarpeen ikääntyneen voimajohdon kunnon takia.  Voimajohtoa uusitaan noin 137 km:n matkalla. Johtoalueen leveys on 26 m + 2 x 10 m. Puumalan kunnan alueella ovat pylväät 210-362, ja johtoalue sijoittuu nykyiseen maastokäytävään. Johtoalue kapenee 12 metriä.

Voimansiirtohankkeella on kiire, koska johdon tulisi olla valmiina jo vuonna 2022. Tämän vuoksi haetaan myös lunastuslain 58 §:n mukaista lupaa voimansiirtojohtoa varten tarvittavien alueiden ennakkohaltuunottoon.

Hankkeesta on tehty ympäristöselvitys vuonna 2018. Selvitys on otettu huomioon suunnittelussa ja otetaan huomioon rakentamisessa. Ympäristöselvityksen aikana on selvitetty voimajohdon luontokohteita ja arkeologisia arvoja.

Maanomistajien kuuleminen on suoritettu lunastuslain 9 § 4 mom. mukaisesti 27.-28.5.2019 järjestetyissä kuulemiskokouksissa Imatralla, Ruokolahdella, Puumalassa, Juvalla ja Joroisissa. Maanomistajat eivät jättäneet yhtään suullista tai kirjallista lausumaa Puumalan kunnan alueelta. Puumalan kunta on yksi maanomistajista, ja kunnan edustaja on ollut mukana kuulemiskokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Puumalan kunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Fingrid Oyj:n lunastus- ja ennakkohaltuunottolupahakemuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maanmittauslaitos, Fingrid Oyj