Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Laura Pitkosen, Elisä Lempiäisen ja Laura Penttisen valtuustoaloite: Teknisen toimialan strategiatyö

PuuDno-2018-16

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Valtuutetut Laura Pitkonen (SDP), Elisa Lempiäisen (SDP) ja Laura Penttisen (SDP) ovat 10.6.2019 jättäneet seuraavan valtuustoaloitteen:

"Olemme viime syyskuusta 2018 asti työstäneet ensimmäistä kertaa koskaan. Sivistystoimen strategiaa. Tällä työnimeä käyttäen olemme hyvinvointialalla osallistuneet koulutuksiin ja kokoontuneet erilaisin kokoonpanoin useita kertoja. Strategiaa on tehty palvelujohtajan, hyvinvointipalvelujen vastuualueiden esimiesten, hyvinvointilautakunnan sekä jokaisen hyvinvointipalvelujen alaisten työyhteisöjen keskuudessa sekä omina ryhminä sekä kaikki yhdessä.

Ja miksi: olemme pähkinänkuoressa pureskelleet kuntastrategian läpikotaisin ja vieneet sen jokaiseen hyvinvointipalvelujen kolkkaan, aivan ruohonjuuri tasolle. Mitä tarkoittaa kuntastrategia käytännössä kirjastossa tai koulunkäyntiavustajan työssä? Haluamme, että jokainen kunnan työntekijä tällä alalla sisäistää meidän määrittämät arvot ja toimintaperiaatteet. Millä arvoilla teemme tätä työtä?

Emme ole vielä valmiita, ja tarkoitus oli tuoda strategia valmiina valtuustolle tänään, mutta koska saimme lisäpuhtia keväällä, siirsimme lopputyöskentelyn syksylle. Mutta matka, jonka olemme koko hyvinvointipalvelujen ala yhdessä kulkeneet, on jo nyt ollut merkittävä ja jopa käänteentekevä. Lisäksi olemme lähes vahingossa alkaneet työstää kuntastrategiassa puutteellisiksi jäänyttä mittaristoa.

Ja nyt teen tästä aloitteen:

Tekninen toimiala aloittaa oman teknisen toimialan strategian työstämisen ja valmis strategia tuodaan valtuustolle vuoden 2020 loppuun mennessä. Strategia sisältää teknisen toimialan arvot ja periaatteet peilaten kuntastrategiaan. Strategiatyöhön osallistuu tekninen johtaja, tekninen lautakunta, teknisten vastuualojen esimiehet sekä työntekijöiden edustus jokaisesta yksiköstä.

Minulta on kysytty, voisiko hyvinvointilautakunta ottaa kantaa teknisen toimialan asioihin. Myös sivistystoimen strategiaan on haluttu yhyttää selkeästi teknisen puolen asioita, syynä ”jotta ne tulisi jossain huomioiduiksi”. Vastaus näihin on ei. Minulle tämä toiminta kertoo teknisen toimen kulttuurista. Olen tällä ensimmäisellä valtuustokaudella nähnyt ja kuullut erilaisia mielipiteitä ja kirjoituksia. Näen osittaista jakautumista hyökkäys- ja puolustusleireihin. Asioita kyräillään kylillä ja paukautetaan näyttävästi esille. Usein vielä paikoissa, joissa asia ei varmasti etene oikeaa reittiä niin, että ryhdyttäisiin hanskat käsissä toimiin. Viimeisessä valtuuston kokouksessa käsiteltiin hallintosäännön päivitystä, joka yksimielisesti tuli teknisestä lautakunnasta kunnanhallitukseen, mutta valtuustossa teknisen lautakunnan jäsenet olivatkin sitä vastaan. Millaisesta päätöksenteosta tämä kertoo? Ja mitä se kertoo Puumalasta? Nyt meidän on päästävä eteenpäin tavasta, jossa pyritään vetämään matto toiselta alta. ”Se, joka vanhoja muistelee, sitä tikulla silmään.” Nyt tarvitaan asennemuutos kunnan johtohenkilöistä työntekijöihin sekä vahvaa johtamista, mutta ennen kaikkea yhdessä tekemistä.

Millainen on teknisen toimen strategia vuonna 2020?”

Kuntastrategia on tullut kunnissa lakisääteiseksi asiakirjaksi v. 2017 alkaneesta valtuustokaudesta lähtien. Tätäkin aiemmin kunnilla, myös Puumalalla, on ollut strategia.

Lain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Puumalan nykyinen kuntastrategia on hyväksytty valtuustossa 24.4.2018. Muun muassa Kuntaliitto on suositellut, että kunnilla olisi vain yksi strategia, ja toimenpideohjelmia tai vastaavia tämän strategian toimeenpanoa varten.

Kunnanhallituksen antamassa v. 2020 talousarvion laadintaohjeessa on kiinnitetty erityistä huomiota kuntastrategian toimeenpanoon. Laadintaohjeen mukaan ”strategiasta johdetaan jokaiselle hallinnonalalle 5-8 kärkitavoitetta ja -toimenpidettä talousarviovuodelle.”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää aloitteen johdosta antaa seuraavat ohjeistuksen kunnan eri toimialoille:

  1. V. 2020 talousarvion laadinnassa kiinnitetään erityistä huomiota kärkitavoitteiden ja -toimenpiteiden asettamiseen, erityisesti huomioiden kunnan strategian. Tämä työ tulee tehdä toimialakohtaisesti siten, että se osallistaa mahdollisimman laajasti toimialan henkilöstöä ja luottamusjohtoa.
  2. Tekniselle toimialalle laaditaan v. 2020 aikana erillinen kuntastrategian toimeenpano-ohjelma.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta, aloitteen jättäneet