Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Henkilöstöpäätöksiä koskevien viranhaltijapäätösten rajaaminen

PuuDno-2019-161

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 20 § mukaan kunnanhallituksella on yleistoimivalta henkilöstöasioissa. Lisäksi hallintosäännön 19 § mukaan ”Kunnanhallituksen ja lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava toimielimelle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus tai lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.”

Kunnan henkilöstöhallinnossa otettiin v. 2017 käyttöön Sympa- HR-järjestelmä. Tämän myötä esimiehet syöttävät itse työsopimuksia koskevat tiedot HR-järjestelmään. Lisäksi kunnan ja työntekijän välillä solmitaan työsopimus, ja työsopimuksen solmimisesta on tehty myös hallinnollinen päätös, johon kunnan toimielimillä on kuntalain mukainen otto-oikeus ja kunnan jäsenillä muutoksenhakuoikeus (oikaisuvaatimus).

Suurin osa kunnan vuosittain solmimista työsopimuksista on lyhyitä, esimerkiksi sijaisuuksia tai kausityöhön tai työllistämiseen liittyviä määräaikaisia työsopimuksia. HR-järjestelmä mahdollistaa sen, että näitä sopimuksia koskevat tiedot ovat valmiiksi sähköisessä muodossa ja siten niihin voidaan kohdistaa sellaista sisäistä valvontaa, joka aiemmin edellytti erillistä viranhaltijapäätöstä. Lyhyisiin työsopimuksiin ei myöskään pääsääntöisesti kohdistu sellaista yleistä intressiä, joka edellyttäisi muutoksenhakukelpoista viranhaltijapäätöstä tai mahdollisuutta otto-oikeuteen, vaan niitä voidaan pitää ns. tosiasialliseen hallintotoimintaan kuuluvina sopimuksina, jossa ei käytetä julkista valtaa.

Tarpeettoman hallintotyön vähentämiseksi on valmisteltu linjaukset niistä työsopimuksista, joiden solmimisesta ei tarvitse tehdä viranhaltijapäätöstä.

Virkasuhteeseen otettaessa erillinen päätös tehdään jatkossakin aina. Myös täyttölupamenettely jatkuu edelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että seuraavien työsopimusten solmimisesta ei 1.9.2019 alkaen tarvitse laatia erillistä viranhaltijapäätöstä:

Alle 4 kuukautta kestävät sijaisuudet
Alle 4 kuukautta kestävät määräaikaiset, kausiluonteiset työsuhteet (esim. kesätyöntekijät)
Alle 8 kuukautta kestävät, työllistämisperusteiset työsuhteet, joiden palkkausmenoihin saadaan työllistämistukea TE-toimistosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiehet