Kunnanhallitus, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Sahanlahden kesäteatterin tukeminen

PuuDno-2018-20

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Sahanlahden kesäteatterin tuottaja, näyttelijä Pauliina Hukkanen hakee kunnalta markkinointi- ja matkailuedistämistukea kesälle 2018 liitteenä olevien hakemusten mukaisesti. Tuki kohdentuisi esim. mainonnan suunnitteluun, painokuluihin, TV- ja radiomainoksiin ja lehtimainoksiin. Puumalan kunta saa näkyvyyttä kesäteatterin markkinointimateriaalissa ja valitsemastaan paketista riippuen muita palveluja. Tukivaihtoehtoja on esitelty tarkemmin liitteessä 2.

Kulttuuripalvelujen toimesta on aiemmin myönnetty avustuksia mm. harrastajakesäteattereille. Yksittäisille ammattiteatteriesityksille tai muille kulttuuritapahtumille on tämän lisäksi annettu sponsori-, markkinointi- ja työapua, tai tarjottu esimerkiksi tiloja käyttöön maksutta. Sahanlahden kesäteatteri aloitti toimintansa vuonna 2017, jolloin kunta myönsi avustusta 3000 euroa. Siltakemmakoita kunta tukee vuosittain yhteensä noin 8000 eurolla, sekä antamalla tämän lisäksi työapua.

Liitteinä kunnalle toimitettu anomus ja tarjous kolmella eri vaihtoehdolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Sahanlahden kesäteatterille markkinointitukea 2500 euroa. Lisäksi kunta hankkii kausikortit liitteen 2 vaihtoehdon 2 mukaisesti ja näiden arvo on 434 euroa. Kausikortin tarkoitus on se, että kunnalla on kyseisissä näytöksissä 2 paikkaa, jotka kunta voi antaa yhteistyökumppaneiden käyttöön. Yhteensä tuki kesäteatterille on siten 2934 euroa.

Tuen edellytyksenä on, että kunta saa logolleen näkyvyyden teatterin markkinointimateriaalissa soveltuvin osin.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Laura Pitkonen ehdotti, että kunnanhallitus päättää myöntää Sahanlahden kesäteatterille markkinointi- ja matkailunedistämistukea 5000 € vaihtoehdon 1. mukaisesti. Jäsen Antti Kasanen kannatti Laura Pitkosen ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta on äänestettävä.
Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys, jossa kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Laura Pitkosen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Harri Kautonen, Keijo Montonen, Minna Korhonen, Olli Luukkonen ja Seija Ikonen) ja 2 EI-ääntä (Antti Kasanen ja Laura Pitkonen).
 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen äänin 5 - 2.
 

Tiedoksi

Pauliina Hukkanen, taloushallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00