Kunnanhallitus, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Puumalan historian III-osan laadinta

PuuDno-2017-19

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.2.2016 nimennyt historiatoimikunnan. Toimikunnan tehtäväksi tuli vuoden 2016 aikana laatia kunnalle esitys mahdollisen Puumalan historian III – osan laatimistarpeesta, teoksen budjetista, kirjoittajasta, aikataulusta sekä teokselle asetettavista muista tavoitteista.

Toimikunta on jättänyt asiaa koskevan raportin kunnanhallitukselle. Koko kirjahankkeen nettokustannuksiksi on arvioitu noin 150 000 euroa. Merkittävin osuus kustannuksista syntyy käsikirjoituksen laadinnasta, jonka resurssitarve on arviolta noin 2,5 henkilötyövuotta. Raportissa ehdotetaan, että päätös historiakirjan toteuttamisesta jätetään kesällä 2017 aloittavalle kunnanvaltuustolle. Tämän lisäksi raportissa todetaan, että mikäli valtuusto päättää laatia historian, tulee työtä ohjaamaan valita erillinen historiatoimikunta, johon tulee koota toimijoita, jotka voivat edesauttaa ja ohjata kirjoittajan työtä, sekä valita kirjan kirjoittajan. Historiatoimikunnassa on syytä olla mukana myös historiatutkimuksen ammattilaisia. Myös työn tavoitteita on käyty läpi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä raportin tietoonsa saatetuksi, ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuuston nimeämä (29.2.2016) historiatoimikunta on laatinut liitteen mukaisen esityksen Puumalan historian III-osan laatimisesta. Kunnanvaltuusto on 27.2.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt merkitä historiatoimikunnan raportin tietoonsa saatetuksi. Raporttiin sisältyvä historiatoimikunnan ehdotus on, että kunnanhallitus tekee historian laadinnasta päätösehdotuksen kesällä 2017 aloittavalle valtuustolle. Historiatoimikunnan ehdotukseen sisältyy myös se, että mikäli valtuusto päättää laatia historian, tulee kunnanhallituksen valita työtä ohjaamaan erillinen historiatoimikunta. Tähän valittaisiin toimijoita, jotka voivat edesauttaa ja ohjata kirjoittajan työtä sekä valita kirjan kirjoittajan. Historiatoimikunnassa on ehdotuksen mukaan syytä olla mukana myös historiatutkimuksen ammattilaisia.

Keskeisenä perusteena historian III-osan laatimiselle on se, että vuodesta 1967 nykyhetkeen kohdistuvalle ajanjaksolle sijoittuu historiallisesti merkittäviä kehityskaaria, kuten maaltamuutto, elinkeinorakenteen, elinolojen, kuntarakenteen ja palvelurakenteen muutokset sekä vapaa-ajan asumisen mukanaan tuomat muutokset. Ajanjakso kattaa noin 50 vuotta Puumalan historiaa, mikä tarkoittaa myös sitä, että aikalaiskokemusta on vielä hyvin saatavilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto aloittaa Puumalan historian III-osan laadinnan seuraavalla tavalla:

1. Vuonna 2018 kunnanhallitus valitsee historiatoimikunnan.

2. Vuonna 2018 historiatoimikunta tekee esityksen teoksen kirjoittajasta ja kunnanhallitus tekee päätöksen valinnasta.

3. Hankkeen kokonaiskustannukset on työryhmän esityksessä arvioitu olevan 180 000 euroa (ilman myyntituloja ja muuta rahoitusta). Kustannukset jaetaan seuraavissa talousarvioissa vuosille 2019-2021. Kokonaiskustannuksiin sisällytetään kuitenkin vuonna 2018 historiatoimikunnan työstä ja kirjoittajan valinnasta aiheutuvat kustannukset (vähennetään vuosilta 2019-2021).

4. Hankkeeseen pyydetään osarahoitusta seurakunnalta. Työryhmän raportissa seurakunnan osuudeksi on esitetty 15 000 euroa. Aiemmat Puumalan historian osat on kustannettu kunnan ja seurakunnan yhteistyönä.

5. Historiatoimikunta kartoittaa myös muita mahdollisia rahoituslähteitä, esim. säätiöt tai rahastot. 

6. Historiateoksen laajuus (sivumäärä) on maksimissaan edeltävien osien luokkaa.

7. Historiankirjoituksen lähteinä käytetään laaja-alaisesti olemassa olevia aineistoja, kuten seurakunnan ja kunnan arkistoja, eri kirjoitusprosesseissa syntynyttä aineistoa sekä Puumala-lehden ja -seuran arkistoa, mikäli mahdollista.

8. Puumalan historian III-osa julkaistaan myös e-kirjana.

9. Kunnanhallitus ja historiatoimikunta käyttävät hyödyksi liitteenä olevaa selvitystä teoksen laadinnasta ja täsmentävät suunnitelmaa sekä aikataulua yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.