Kunnanhallitus, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Poikkeamishakemus / 623-420-2-26

PuuDno-2017-244

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiseksi Puumalan kunnan Liimattalan kylän kiinteistölle Reposaari, kiinteistötunnus 623-420-2-26, jonka pinta-ala on 1,48 ha. Kiinteistön osoite on Lintusalontie 1028.

Poikkeamista haetaan oikeusvaikutteisen Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiseksi merkitylle alueelle, jolla on ympäristöarvoja. Kyseinen alue on merkitty kaavaan tunnuksella MY.

Kyseiselle kiinteistölle, Reposaari, on merkitty yksi osayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka RA, joka sijaitsee nykyisin saaren eteläkärjessä. Rakennuspaikka on rakentamaton ja sen suurin sallittu rakennusoikeus on 200 k-m2.

Kiinteistön omistaja on laittanut kesällä 2017 vireille rakennuslupahakemuksen 27 k-m2 suuruisen loma-asunnon rakentamiseksi kaavaan merkitylle rakennuspaikalle. Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä pyydetyn lausunnon perusteella Ely-keskus on ilmoittanut, että rakennuksen sijoittuminen kaavan mukaiselle rakennuspaikalle vaarantaa luonnonsuojelulain toteutumista.

Kiinteistön omistaja hakee nyt poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiseksi saaren pohjoisosaan, alueelle, joka on nykyisin merkitty MY alueeksi. Asiasta saadun Ely-keskuksen lausunnon perusteella rakennuspaikan siirtyminen saaren pohjoisosaan todennäköisesti vähentäisi norppaan kohdistuvaa häiriötä ja mahdollistaisi lomarakennuksen rakentamisen. Heidän näkemyksen mukaan myöskään rantojenkäytön suunnittelun kannalta ei rakennuspaikan siirrolle ole estettä. Ely tuo esiin, että mikäli rakennuspaikan siirtäminen toteutetaan ensin poikkeamispäätöksen perusteella, tulee nykyinen kaavan mukainen rakennuspaikka asettaa rakennuskieltoon ja muuttaa kaavaa jossain vaiheessa vastaamaan nyt syntyvää ratkaisua.

Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Uusi rakennuspaikka sopii maaston ja luonto-olosuhteiden kannalta rakennettavan loma-asunnon rakennuspaikaksi. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta myöskään haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Sijaintikartta ja asemapiirros ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-420-2-26 omistajalle poikkeamisluvan loma-asunnon rakentamiseksi Puumalan kunnan Liimattalan kylän kiinteistön Reposaari pohjoisosaan edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 15.2.2018.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, ELY-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00