Kunnanhallitus, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Poikkeamishakemus / 623-406-2-28

PuuDno-2018-36

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa omakotitalon ja autotalli/varastorakennuksen rakentamiseksi Puumalan kunnan Huuhkaalan kylän kiinteistölle Rauta, kiinteistötunnus 623-406-2-28, jonka pinta-ala on 2,23 ha. Kiinteistön osoite on Haukkavuorentie 177 C.

Poikkeamista haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Itäosien osayleiskaavan loma-asunto alueeksi merkitylle rakennuspaikalle, joka on osayleiskaavassa merkitty merkinnällä RA.

Rakennuspaikalle haetaan lupaa uudelle enintään 170 k-m2:n kokoiselle yksikerroksiselle, vakituiseen asuinkäyttöön tulevalle asuinrakennukselle, sekä enintään 60 k-m2:n kokoiselle autotalli-varastorakennukselle. Rakennuspaikalle on rakennettu aiemmin rantasauna 17 k-m2, savusauna 10 k-m2 ja puuvarasto 10 k-m2. Rakennettujen rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 37 k-m2. Rakennettujen ja suunniteltujen rakennusten kerrosala tulisi olemaan yhteensä 267 k-m2.

Rakennuspaikka on tällä hetkellä Puumalan itäosien osayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 k-m2.

Rakennusjärjestyksen mukaan vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun uuden rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 5000 m2. Ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan rakennusoikeus on Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan 300 k-m2 silloin, kun tontin pinta-ala on yli 6000 m2. Rantarakennuspaikalla asuinrakennuksen edellytetään olevan vähintään 40 metrin etäisyydellä rannasta.

Naapureita on kuultu.  Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Suunniteltu rakentaminen täyttää hakemuksen ja liitteenä olevien piirustusten perusteella kunnan vaatimukset vakituisen asuinrakennuksen rakentamisesta rakennuspaikan koon, rakennusten sijoittumisen sekä teknisten järjestelyjen suhteen.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Sijaintikartta, asemapiirros ja luonnospiirustukset ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää kiinteistön 623-406-2-28 omistajalle poikkeamisluvan vakituisen asunnon ja autotalli-varastorakennuksen rakentamiseksi Puumalan kunnan Huuhkaalan kylän kiinteistölle Rauta, edellä esitetyillä perusteilla.

Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on  15.2.2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, ELY, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00