Kunnanhallitus, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kunnantalon tilojen ja videoneuvottelulaitteiden vuokrahintojen tarkistaminen

PuuDno-2018-52

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnantalolla on vuokrattavissa kaksi tilaa etätyökäyttöön. Eteläpäädyn neuvotteluhuone sijaitsee katutasossa ja yläkerran neuvotteluhuone kunnantalon 2. kerroksessa. Kummassakin tilassa on pöytä, tuoleja ja langaton verkkoyhteys. Mukaan tarvitsee oman tietokoneen.

Kunnanhallituksen kokoushuoneessa on vuokrattavissa videoneuvottelulaitteet, jotka mahdollistavat etäkokoukset ja -koulutukset.

Lisäksi vuokrattavissa ovat kunnanhallituksen kokoushuone ja valtuustosali, joissa on kiinteä videotykki.

Kaikki tilat varataan kunnan yhteispalvelupisteen kautta. Vuokrattavissa tiloissa ei ole tietokoneita, mikäli varauksen yhteydessä tästä ei erikseen sovita. Etätyötiloissa käytetään aina omaa konetta.

Edellisen kerran kunnantalon tilojen ja videoneuvottelulaitteiden vuokrahinnoista on päätetty kunnanhallituksessa 25.3.2013. Etätyöpisteiden käytön lisäämiseksi on hintoja syytä tarkistaa. Esitys päivitetyistä hinnoista löytyy liitteenä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnantalon tilojen ja videoneuvottelulaitteiden vuokrahinnat liitteen mukaan. Uudet hinnat astuvat voimaan 1.3.2018 alkaen.   

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

yhteispalvelupiste, taloussihteeri, tekninen toimi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00