Kunnanhallitus, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Hallintopalvelujen toimialan sisäisen valvonnan raportti 2/2017

PuuDno-2016-277

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa. Kunnanhallitus on hyväksynyt vuodelle 2017 erillisen valvontasuunnitelman.

Toisen osan valvonnasta muodostaa säännöllinen sisäinen tarkkailu, jonka tulokset on esitetty liitteenä 3. Liite on salainen.

Vuoden 2017 sisäisen valvonnan suunnitelman mukaisista toimista:

Hyvinvointikertomus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa elokuussa 2017. Liite 1.

Raportti keskeisistä ympäristöriskeistä kunnan alueella on laadittu virkamiestyönä ja esitetään liitteessä 2. Liite on salainen.

Selvitys kunnan tietoliikenneyhteyksistä on toteutettu virkamiestyönä ja esitetään liitteessä 2. Liite on salainen.

Peruste salaiselle liitteelle: julkisuuslaki 24 § 15. mom: ...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä sisäisen valvonnan raportin tietoonsa saatetuksi ja evästää vs. kunnanjohtajaa mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.