Kunnanhallitus, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Yhteistyösopimus Puumalan 4h-yhdistyksen kanssa

PuuDno-2018-21

Valmistelija

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan 4H-yhdistys ry ja Puumalan kunta ovat neuvotelleet yhteistyösopimuksen ajalle 1.1.2019-31.12.2020. Sopimuksen toteutuminen tarkastetaan jokaisen toimintavuoden lopussa, kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä.

Puumalan 4H-yhdistys ry tuottaa Puumalan kunnan nuorisopalvelujen kanssa yhteistyössä:

 1. Minitalotoimintaa
  Minitalo on kouluviikkojen aikana järjestettävää ns. avointen ovien nuorisotoimintaa perusopetuksen 3-6 luokkalaisille. Toimintaa järjestetään 2-3 arkipäivänä, yhteensä 8 tuntia viikossa heti koulupäivän päättymisen jälkeen urheiluhallin kahviossa ja liikuntasalissa.
   
 2. Päiväleirin 1-6-luokkalaisille kesäkuussa
  Nuorisopalvelut/kerhotoiminnan yhteishanke järjestää kesäkuussa koulun lukuvuoden päätyttyä koululaisille päiväleirin. Päiväleirin suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat kerhotoiminnan yhteishankkeessa mukana olevat tahot.

  Sopimuksen mukaisesti 4H-yhdistys ry vastaa päiväleirin suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä nuorisopalvelujen kanssa.
   

 3. Nuorisotalon avointen ovien toimintaa
  Nuorisotalolla järjestetään avointen ovien toimintaa 7 lk – 20 vuotiaille nuorille. Toiminnan järjestämisen viikonpäiviä päätettäessä kuullaan nuorisovaltuuston mielipidettä. Talvikaudella 2018-2019 avointen ovien toimintaa on perjantaisin klo 17-21 ja joka toinen lauantai klo 16-20. Toiminta on ehdottomasti päihteetöntä.
  Puumalan 4H-yhdistys vastaa avointen ovien toiminnasta yhtenä (1) perjantaina ja (1) lauantaina kuukaudessa syys-toukokuussa. Puumalan 4H-yhdistyksen edustaja osallistuu nuorisotalon avointen ovien toiminnan yhteisiin suunnittelupalavereihin ja sitoutuu toimimaan yhteisten sääntöjen mukaisesti.
   

Lisäksi sopimuksessa on varauduttu nuorisotalon aukioloaikojen lisäämiseen. 4H:n osalta tämä tarkoittaisi työtunteina n. 10 h / kk yhdeksän kuukauden (syys-toukokuu) aikana. Mikäli nuorisotalon aukioloa ei laajenneta, käytetään tämä työpanos muutoin erikseen sovittavalla tavalla.

Yhteistyösopimuksen hinta on neuvoteltu yhdessä 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa. Samalla on käyty läpi voimassa olevaa sopimusta (KH 30.1.2017 § 14, liite nro 1) ja sen toteutumista 1.1.2017-31.12.2018. Uusi sopimus on laadittu siten, että se vastaa paremmin kunnan palvelutarvetta ja 4H-yhdistykseltä saatavaa osaamista ja resurssia. Sopimuksen kokonaishinta perustuu siihen, että edellä mainitulle kokonaisuuksille on laskettu tarvittava työpanos. 

Yhteistyösopimus ajalle 1.1.2019-31.12.2020 on liitteenä ja laskelma kustannuksista ja työpanoksesta oheismateriaalina. Kunta maksaisi 4H-yhdistykselle sopimuksen mukaisista tehtävistä 7 000 euroa vuodessa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan ja Puumalan 4H-yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kustannukset kohdennetaan (kunnanhallitus) 5000 / 4740 (avustukset yhteisöille).

 

Keskustelun kuluessa Keijo Montonen esitti, että 4H-yhdistyksen sopimus olisi 10 000 euron arvoinen. Perusteluna korotukselle on se, että sopimukseen liitettäisi työnvälitystoiminta ja kerhojen toteuttaminen, jotka kuuluivat entiseen sopimukseen. Antti Kasanen kannatti Keijo Montosen tekemää ehdotusta.  

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys, jossa kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Keijo Montosen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Laura Pitkonen, Minna Korhonen, Olli Luukkonen, Seija Ikonen ja Harri Kautonen) ja 2 EI-ääntä (Antti Kasanen ja Keijo Montonen).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen äänin 5 - 2.

Tiedoksi

Puumalan 4H-yhdistys ry, vapaa-aikasihteeri, palvelujohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00