Kunnanhallitus, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Poikkeamishakemus / 623-438-5-50

PuuDno-2018-204

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Määräalan haltija hakee poikkeamislupaa loma-asunnon ja rantasaunan rakentamiseksi Puumalan kunnan Ryhälän kylän kiinteistölle Vääräniemi, kiinteistötunnus 623-438-5-50, asemapiirroksessa esitetyllä tavalla. Vuokratun ranta-alueen pinta-ala on 3000m2, vuokrasopimuksen mukaan vuokra-alue rajoittuu idässä Saimaan Väärälahteen. Kiinteistön osoite on Vääräniementie, 52200 Puumala. Hakemuksen on jättänyt valtakirjalla hakijan isä, joka on myös kyseisen kiinteistön omistaja ja hakijan vuokraaman määräalan vuokranantaja.

Poikkeamislupaa haetaan Puumalan Haapaselän osayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, joka on osayleiskaavassa merkinnällä M-1.

Hakemuksen liitteinä toimitettujen piirustusten mukaisen lomarakennuksen kerrosala on 73 k-m2 ja rantasaunan kerrosala on 33 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olisi 106 k-m2. Vuokrattu ranta-alue on tällä hetkellä rakentamaton.

Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan rantaan rajoittuvan uuden loma-asunnon rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2.  Tämän suuruisen rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on kunnan rakennusjärjestyksen mukaan 150 k-m2.

Poikkeamista haetaan osayleiskaavan M-1 alueelle, johon kaavamerkinnän mukaan ei saa rakentaa lukuun ottamatta maatalouden, kalatalouden ja merenkulun kannalta välttämätöntä rakentamista ja yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettujen rakennelmien rakentamista.

Poikkeamista vaatii myös rakennuksen sijoittaminen rakennusjärjestyksessä määrättyä rantaetäisyyttä lähemmäksi rantaa sekä saunarakennuksen rakentaminen kerrosalaltaan suurempana kuin mitä rakennusjärjestyksessä sallitaan.

Hakija on anonut poikkeuslupaa vastaavien rakennusten rakentamista varten vuonna 1998. Vaikkakin kunnanhallituksen, Khall 76 §, 23.2.1998 kanta poikkeamislupaan on ollut tällöin myönteinen, on Etelä-Savon Ympäristökeskus hylännyt hakemuksen. Hylkäyksen perusteena on ollut syntyvä liian suuri rakentamistehokkuus, joka vaarantaisi maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun, päätös 996/98, 25.9.1998. Hakija on valittanut ympäristökeskuksen päätöksestä ympäristöministeriöön, joka on hylännyt valituksen. Ennen osayleiskaavojen voimaantuloa poikkeamislupa haettiin ympäristökeskukselta, tällöin kunnanhallitus antoi lausunnon poikkeamislupaa varten. 

Kiinteistö kuuluu Puumalan Haapaselän osayleiskaavan alueeseen. Alueen osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.3.2002 ja osayleiskaavan päivitys 28.8.2017. Kummankaan osayleiskaavan kaavakartassa ei ole merkitty rakennusoikeutta tämän poikkeamislupahakemuksen asemapiirroksen mukaiseen paikkaan.

Haapaselän osayleiskaavan päivittämisen kaavaehdotusvaiheessa on vuokranantajan tilan 623-438-5-50 maanomistajan ja kunnan pyynnöstä kyseisen tilan rakennusoikeus tarkistettu. Rakennusoikeuden tarkistaminen ei ole antanut aihetta lisätä rakennuspaikkojen määrää, perusteluna on kerrottu rakennuspaikan lisäämisen johtavan maanomistajien epätasapuoliseen kohteluun ja aiheuttavan haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle. Osayleiskaavan päivitys hyväksyttiin valtuustossa 28.8.2017. Valtuuston §54, liite nro 5:ssä on  mainittu: "Kantatilalla on todellista rantaviivaa noin 2,7 km ja Etelä-Savon maakuntaliiton mallin mukaan muunnettua rantaviivaa noin 1,3 km. Kantatilan rakennusoikeus on 6,5 rakennuspaikkaa ja kantatilan alueella on 7 rakennuspaikkaa. Yhden rakennuspaikan lisääminen johtaisi maanomistajien epätasapuoliseen kohteluun ja aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle". Kiinteistönomistaja ei valittanut osayleiskaavan päivittämisestä.

Hakija on liittänyt hakemuksen liitteeksi kopion myönnetystä rakennusluvasta 32/92, päätöspäivä 4.3.1992 sekä kyseiselle luvalle myönnetystä jatkoajasta, päätöspäivä 16.3.1995.

Oheismateriaalina oleva rakennuslupa ja sen jatkoaika eivät liity tähän rakennuspaikkaan vaan ovat hakijan isän eli vuokranantajan kiinteistön 623-438-5-50 toiselle rannalle, yli 800 metrin päähän, suunnitellun loma-asunnon rakennuslupa, jonka sijaintikartta on oheismateriaalina. Kohdetta ei ole kuitenkaan rakennettu vaan rakennuslupa on merkitty rauenneeksi 11.2.1998. Rakennuslupahakemuksessa on merkintä: Ei voimassa, ei aloitettu 11.2.-98 ML, puh k. luvan hakija / ML.

Hakemuksen oheismateriaalina ovat myös kirje rakennustarkastajalle 1.5.2017 ja kirje Etelä-Savon Ympäristökeskukselle 9.5.2017. Molemmissa kirjeissä viitataan 6.3.1992 myönnettyyn rakennuslupaan ja siinä yhteydessä määriteltyyn rakennuspaikaan, joka on edellä todettu olevan hakijan isän rakennuslupa ja jonka sijainti on toisella puolella niemeä.

Naapureita on kuultu, he eivät ole tehneen muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Haettua poikkeamislupaa ei tulisi myöntää.

Huomioitaessa, että: 1.) Haapaselän osayleiskaava on päivitetty vasta vuonna 2017, 2.) kaavapäivityksen yhteydessä kiinteistön rakennusoikeus on tarkistettu, 3.) kiinteistön omistajalla on ollut mahdollisuus vaikuttaa kaavaan kaavan valmisteluvaiheessa, todetaan poikkeamisluvan myöntämisen aiheuttavan haittaa uuden kaavan toteuttamiselle. Lomarakennuspaikan lisääminen kunnan poikkeamismenettelyllä johtaisi lisäksi maanomistajien epätasapuoliseen kohteluun.

Sijaintikartta, piirustukset, hakemuksen liitteet, edellinen poikkeamislupa valituskäsitelyineen, vanha rakennuslupa ja edellä mainitut kirjeet ovat oheismateriaalina.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 17.12.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää olla myöntämättä kiinteistöstä 623-438-5-50 Vääräniemi vuokratun määräalan haltijalle poikkeamislupaa loma-asunnon ja saunarakennuksen rakentamiseen edellä esitetyillä perusteilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, ELY-keskus, tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00